Ti si ipak samo žena svi smo preodređeni da budemo nešto, pauk, kuhar, slon, kao da je svako od nas slika koja visi na zidu galerije. - Činija Citata

Ti si ipak samo žena svi smo preodređeni da budemo nešto, pauk, kuhar, slon, kao da je svako od nas slika koja visi na zidu galerije.


ti-ipak-samo-ena-svi-smo-preodreeni-da-budemo-neto-pauk-kuhar-slon-kao-da-svako-od-nas-slika-koja-visi-na-zidu-galerije
Čarls bukovskitiipaksamoženasvismopreodređenidabudemonetopaukkuharslonkaosvakoodnasslikakojavisinazidugalerijeti sisi ipakipak samosamo ženažena svisvi smosmo preodređenipreodređeni dada budemobudemo neštokao dada jeje svakosvako odod nasnas slikaslika kojakoja visivisi nana ziduzidu galerijeti si ipaksi ipak samoipak samo ženasamo žena svižena svi smosvi smo preodređenismo preodređeni dapreodređeni da budemoda budemo neštokao da jeda je svakoje svako odsvako od nasod nas slikanas slika kojaslika koja visikoja visi navisi na ziduna zidu galerijeti si ipak samosi ipak samo ženaipak samo žena svisamo žena svi smožena svi smo preodređenisvi smo preodređeni dasmo preodređeni da budemopreodređeni da budemo neštokao da je svakoda je svako odje svako od nassvako od nas slikaod nas slika kojanas slika koja visislika koja visi nakoja visi na ziduvisi na zidu galerijeti si ipak samo ženasi ipak samo žena sviipak samo žena svi smosamo žena svi smo preodređenižena svi smo preodređeni dasvi smo preodređeni da budemosmo preodređeni da budemo neštokao da je svako odda je svako od nasje svako od nas slikasvako od nas slika kojaod nas slika koja visinas slika koja visi naslika koja visi na zidukoja visi na zidu galerije

Savremena žena, to je žena koja je spremna da izgubi svaku vrlinu, i onu u kojoj je jedino bila viša od muškarca, samo da zadobije pravo na ono zbog čega se i sam muškarac uvek smatrao nižim od žene. Ona više nije naša žena, ni majka, ni drugarica, ni saradnica. Sišla je na ulicu, napustila kuću, ostavila drugima svoju decu.Bog nas je stvorio ljudima i traži od nas da to i budemo. Nema takvih vremena u kojima to ne bi mogli biti i ne bi bili dužni da to budemo.Ti si uvek krilat bio samo si zaboravio. Zato leti. Sanjaj. Trči. Stvaraj zoru kad je veče. Nek' od tebe život uči da se peni i da teče.Retko koja žena visi o ruci muškarca koji je bio odista čovek njenog ukusa.Ti muškarac? Ti si veća žena nego ja! :DMi možemo razumeti jedan drugog, ali svako od nas može da protumači samo sebe samog.