Ti si ipak samo žena svi smo preodređeni da budemo nešto, pauk, kuhar, slon, kao da je svako od nas slika koja visi na zidu galerije.


ti-ipak-samo-ena-svi-smo-preodreeni-da-budemo-neto-pauk-kuhar-slon-kao-da-svako-od-nas-slika-koja-visi-na-zidu-galerije
Čarls bukovskitiipaksamoženasvismopreodređenidabudemonetopaukkuharslonkaosvakoodnasslikakojavisinazidugalerijeti sisi ipakipak samosamo ženažena svisvi smosmo preodređenipreodređeni dada budemobudemo neštokao dada jeje svakosvako odod nasnas slikaslika kojakoja visivisi nana ziduzidu galerijeti si ipaksi ipak samoipak samo ženasamo žena svižena svi smosvi smo preodređenismo preodređeni dapreodređeni da budemoda budemo neštokao da jeda je svakoje svako odsvako od nasod nas slikanas slika kojaslika koja visikoja visi navisi na ziduna zidu galerijeti si ipak samosi ipak samo ženaipak samo žena svisamo žena svi smožena svi smo preodređenisvi smo preodređeni dasmo preodređeni da budemopreodređeni da budemo neštokao da je svakoda je svako odje svako od nassvako od nas slikaod nas slika kojanas slika koja visislika koja visi nakoja visi na ziduvisi na zidu galerijeti si ipak samo ženasi ipak samo žena sviipak samo žena svi smosamo žena svi smo preodređenižena svi smo preodređeni dasvi smo preodređeni da budemosmo preodređeni da budemo neštokao da je svako odda je svako od nasje svako od nas slikasvako od nas slika kojaod nas slika koja visinas slika koja visi naslika koja visi na zidukoja visi na zidu galerije

Retko koja žena visi o ruci muškarca koji je bio odista čovek njenog ukusa.Bog nas je stvorio ljudima i traži od nas da to i budemo. Nema takvih vremena u kojima to ne bi mogli biti i ne bi bili dužni da to budemo.Žena je, ipak i neosporno, najveća iluzija čovekova. Ne postoji ni jedna sreća koja je u stanju da domaši radost ljubavi. Sve drugo može biti slava, uspeh i satisfakcija, ali je žena jedino pijanstvo srca. Ni sve tamne strane ženina karaktera kao da ne postoje nego zato da bude osvetljen samo jedan njen deo, onaj u kojem ona najviše zrači i koji je uvek božanstven.Zabavljali smo se kratko i kad smo bili zajedno, kao tih meseci, samo smo se grlili i ljubili, kao pijani Rusi. Definitivno me promenila, istina je.Da ostanemo ovo što smo. Sutra. I uvijek. Djeca. Ne veliki, ne odrasli. Da se ne zavlačimo svako u svoju ljusku, da jedno drugom ne dopustimo da budemo ono što nismo, da ne gledamo vučijim očima i da se uvijek prepoznamo kada se sretnemo.Možda smo svi došli različitim brodovima, ali smo sada svi u istom čamcu.