Testirao sam život i naučio šta uspeva u mom slučaju.


testirao-sam-ivot-i-nauio-uspeva-u-mom-sluaju
džo namattestiraosamživotnaučiotauspevamomslučajutestirao samsam životživot ii naučionaučio štašta uspevauspeva uu mommom slučajutestirao sam životsam život iživot i naučioi naučio štanaučio šta uspevašta uspeva uuspeva u momu mom slučajutestirao sam život isam život i naučioživot i naučio štai naučio šta uspevanaučio šta uspeva ušta uspeva u momuspeva u mom slučajutestirao sam život i naučiosam život i naučio štaživot i naučio šta uspevai naučio šta uspeva unaučio šta uspeva u momšta uspeva u mom slučaju

Prijateljstvo nije nešto što učiš u školi. Međutim, ukoliko nisi naučio šta prijateljstvo znači, onda stvarno nisi ništa naučio.Sve što sam o životu naučio može se svesti na tri riječi: život ide dalje.Bio sam pomalo uzbuđen kada sam išao u zatvor po prvi put, te sam naučio i nešto izvrsnih dijaloga.Volim da slušam. Mnogo sam naučio jer sam pažljivo slušao. Većina ljudi nikada ne sluša.Kada sam imao pet godina, majka mi je rekla da je sreća ključ života. Kada sam pošao u školu, pitali su me šta želim da budem kad porastem. Napisao sam srećan. Rekli su mi da nisam razumeo zadatak, a ja sam im odgovorio da oni nisu razumeli život.Kada sam imao pet godina, majka mi je rekla da je sreća ključ života. Kada sam pošao u školu, pitali su me šta želim da budem kad porastem. Napisao sam “srećan”. Rekli su mi da nisam razumeo zadatak, a ja sam im odgovorio da oni nisu razumeli život.