Teško je voljeti one koje ne cijenimo, ali nije ništa lakše nego voljeti one koje cijenimo više od sebe.


teko-voljeti-one-koje-ne-cijenimo-ali-nije-lake-nego-voljeti-one-koje-cijenimo-vie-od-sebe
francois de la rochefoucauldtekovoljetionekojenecijenimoalinijenitalakenegocijenimovieodsebeteško jeje voljetivoljeti oneone kojekoje nene cijenimoali nijenije ništaništa lakšelakše negonego voljetivoljeti oneone kojekoje cijenimocijenimo viševiše odod sebeteško je voljetije voljeti onevoljeti one kojeone koje nekoje ne cijenimoali nije ništanije ništa lakšeništa lakše negolakše nego voljetinego voljeti onevoljeti one kojeone koje cijenimokoje cijenimo višecijenimo više odviše od sebeteško je voljeti oneje voljeti one kojevoljeti one koje neone koje ne cijenimoali nije ništa lakšenije ništa lakše negoništa lakše nego voljetilakše nego voljeti onenego voljeti one kojevoljeti one koje cijenimoone koje cijenimo višekoje cijenimo više odcijenimo više od sebeteško je voljeti one kojeje voljeti one koje nevoljeti one koje ne cijenimoali nije ništa lakše negonije ništa lakše nego voljetiništa lakše nego voljeti onelakše nego voljeti one kojenego voljeti one koje cijenimovoljeti one koje cijenimo višeone koje cijenimo više odkoje cijenimo više od sebe

Među prijateljima treba voleti ne samo one koje žaloste vaše nesreće, nego i one koje nam ne zavide na sreći.Ne znam tačno da li se u životu mogu voljeti dvije žene, ali sam siguran da se ne mogu voljeti dvije domovine.Svaka generacija zamišlja sebe kao inteligentniju od one što je došla pre nje, i mudriju od one koja dolazi posle njeNikada nemamo dovoljno vremena za one koji nas vole, već samo za one koje mi volimo.Postoje dve vrste promena koje imaju tendenciju da poremete način života na koji smo navikli. Prve su promene koje se dešavaju nama. Druge su one koje se dešavaju bez nas. Prve ne možemo kontrolisati, ali možemo i trebamo da kontrolišemo ove druge.Spremniji smo da volimo one koji nas mrze nego one koji nas vole više nego što želimo.