Teško je voljeti one koje ne cijenimo, ali nije ništa lakše nego voljeti one koje cijenimo više od sebe.


teko-voljeti-one-koje-ne-cijenimo-ali-nije-lake-nego-voljeti-one-koje-cijenimo-vie-od-sebe
francois de la rochefoucauldtekovoljetionekojenecijenimoalinijenitalakenegocijenimovieodsebeteško jeje voljetivoljeti oneone kojekoje nene cijenimoali nijenije ništaništa lakšelakše negonego voljetivoljeti oneone kojekoje cijenimocijenimo viševiše odod sebeteško je voljetije voljeti onevoljeti one kojeone koje nekoje ne cijenimoali nije ništanije ništa lakšeništa lakše negolakše nego voljetinego voljeti onevoljeti one kojeone koje cijenimokoje cijenimo višecijenimo više odviše od sebeteško je voljeti oneje voljeti one kojevoljeti one koje neone koje ne cijenimoali nije ništa lakšenije ništa lakše negoništa lakše nego voljetilakše nego voljeti onenego voljeti one kojevoljeti one koje cijenimoone koje cijenimo višekoje cijenimo više odcijenimo više od sebeteško je voljeti one kojeje voljeti one koje nevoljeti one koje ne cijenimoali nije ništa lakše negonije ništa lakše nego voljetiništa lakše nego voljeti onelakše nego voljeti one kojenego voljeti one koje cijenimovoljeti one koje cijenimo višeone koje cijenimo više odkoje cijenimo više od sebe

Ne znam tačno da li se u životu mogu voljeti dvije žene, ali sam siguran da se ne mogu voljeti dvije domovine.Nije sreća biti voljen. Svako voli sebe, ali voljeti drugog, to je sreća!Onaj koga voli njegova žena, uči voljeti sebe.Čovek je više čovek po stvаrimа koje prećutkuje, nego po onimа koje kаže.I vrline jednog čovjeka mi primamo i cijenimo potpuno samo ako nam se ukazuju u obliku koji odgovara našim shvaćanjima i sklonostima.Čovek može da izbegne nesreće koje mu Bog šalje, ali nema spasa od onih nesreća koje on sam na sebe navlači lošim životom.