Teško je kada živiš za dan koji ne znaš kada će doći, za dan kada ćeš je ponovo videti. Teško je, kada si sam i nedostaje ti glas, lice, dodir, osmeh, kada ti nedostaje biće koje je tvoja bolja polovina. Teško je prijatelji. Želim vam da nikad to ne iskusite, jer taj bol prijatelji, nije za ljude.


teko-kada-ivi-za-dan-koji-ne-zna-kada-e-doi-za-dan-kada-e-ponovo-videti-teko-kada-sam-i-nedostaje-ti-glas-lice-dodir-osmeh-kada-ti-nedostaje-bie
Đorđe balaševićtekokadaživizadankojineznaćedoćićeponovovidetisamnedostajetiglaslicedodirosmehbićekojetvojaboljapolovinaprijateljiŽelimvamdanikadtoiskusitejertajbolprijateljinijeljudeteško jeje kadakada živišživiš zaza dandan kojikoji nene znašznaš kadakada ćeće doćiza dandan kadakada ćešje ponovoponovo videtiteško jekada sisi samsam ii nedostajenedostaje titi glaskada titi nedostajenedostaje bićebiće kojekoje jeje tvojatvoja boljabolja polovinateško jeje prijateljiŽelim vamvam dada nikadne iskusitejer tajtaj bolbol prijateljinije zaza ljudeteško je kadaje kada živiškada živiš zaživiš za danza dan kojidan koji nekoji ne znašne znaš kadaznaš kada ćekada će doćiza dan kadadan kada ćeškada ćeš jećeš je ponovoje ponovo videtikada si samsi sam isam i nedostajei nedostaje tinedostaje ti glaskada ti nedostajeti nedostaje bićenedostaje biće kojebiće koje jekoje je tvojaje tvoja boljatvoja bolja polovinateško je prijateljiŽelim vam davam da nikadnikad to nejer taj boltaj bol prijateljinije za ljude

Osećaj kad te razočara neko za koga si mislio da neće nikada. Osećaj kada otkrivaš da postoji i drugo lice za koje nisi znao da ga ima. Osećaj kada se ...Dan kada budeš prestao da se takmičiš, je dan kada ćeš pobediti.Osecaj kad te razocara neko za koga si mislio da nece nikada. Osecaj kada otkrivas da postoji i drugo lice za koje nisi znao da ga ima. Osecaj kada se zapitas da ...Ceo svet je prekrasan kad imaš osmeh, a kada ne, i sunčani dan ti je mrak.Kada uspeš, tvoji prijatelji ce znati ko si ti, ali kada padneš – tada ceš znati ko su ti prijatelji!Ti si za mene bio pravi blagoslov. I danas shvatam jednu stvar: svaki blagoslov koji odbijemo pretvara se u prokletstvo. Od života više ništa ne tražim. A ti me primoravaš da sagledavam bogatstva i horizonte koje nikad nisam upoznao. Sada, kada ih poznajem, i kada poznajem svoje ogromne mogućnosti, osećaću se gore nego što sam se ranije osećao. Jer znam da mogu da imam sve, a nije mi do toga.