Tako je to sa lovom. Ne možeš je imati ni previše ni premalo. Nikad tako puno da je ne bi poželeo još, i nikad tako malo da ne bi moglo biti i manje. To pouzdano znam. - Činija Citata

Tako je to sa lovom. Ne možeš je imati ni previše ni premalo. Nikad tako puno da je ne bi poželeo još, i nikad tako malo da ne bi moglo biti i manje. To pouzdano znam.


tako-to-lovom-ne-moe-imati-previe-premalo-nikad-tako-puno-da-ne-bi-poeleo-jo-i-nikad-tako-malo-da-ne-bi-moglo-biti-i-manje-to-pouzdano-znam
Đorđe balaševićtakotolovomnemožeimatipreviepremalonikadtakopunodanebipoželeojonikadmalomoglobitimanjetopouzdanoznamtako jesa lovomne možešmožeš jeje imatiimati nini previšepreviše nini premalonikad takotako punopuno dada jeje nene bibi poželeopoželeo joši nikadnikad takotako malomalo dada nene bibi moglomoglo bitibiti ii manjepouzdano znamje to sane možeš jemožeš je imatije imati niimati ni previšeni previše nipreviše ni premalonikad tako punotako puno dapuno da jeda je neje ne bine bi poželeobi poželeo joši nikad takonikad tako malotako malo damalo da neda ne bine bi moglobi moglo bitimoglo biti ibiti i manje

Najbolje je za čoveka da provodi život što više u dobrom raspoloženju, a što manje u zlovolji. A tako bi moglo biti kad ne bi tražio naslade svoje u prolaznim stvarima.Ljudi jednako preuveličavaju i sreću i nesreću: nikad nismo ni tako srećni ni tako nesrećni kako se to govori.Ljudi jednako preuveličavaju i sreću i nesreću: nikad nismo ni tako sretni ni tako nesretni kako se to govori.A volela ga je puno, i previše ako mene pitate. Mislim da ni sama nije znala zašto i na koji način, ali volela ga je. Koketirala je sa drugima, da se razumemo, i ljubila je druge, puno njih. Ali nije imala tu iskru u očima i taj osmeh na licu kao kada bi pričala sa njim.Ako hoćete nešto da uradite – idite do kraja. U suprotnom, ni ne počinjite. To bi moglo da znači da ćete izgubiti devojku, ženu, rođake, poslove, i moguće je – glavu! Moglo bi da znači da nećete jesti dva ili tri, četiri dana. Moglo bi da znači da ćete se smrzavati na klupi u parku. Možda vam donese i zatvor, porugu i ismejavanje, ili izolaciju.Sve može biti. Ali jedno ne može: ne može biti da će posve i zauvjek nestati velikih i umnih a duševnih ljudi koji će za božju ljubav podizati trajne građevine, da bi zemlja bila ljepša i čovjek na njoj živio lakše i bolje. Kad bi njih nestalo, to bi značilo da će i božja ljubav ugasnuti i nestati sa svijeta. To ne može biti.