Takav je život da čovek često mora da se stidi onoga što je najlepše u njemu i da upravo to skriva od sveta, pa i od onih koji su mu najbliži.


takav-ivot-da-ovek-esto-mora-da-se-stidi-onoga-to-najlepe-u-njemu-i-da-upravo-to-skriva-od-sveta-pa-i-od-onih-koji-su-mu-najblii
ivo andrićtakavživotdačovekčestomorasestidionogatonajlepenjemuupravotoskrivaodsvetapaonihkojisumunajbližitakav jeje životživot dada čovekčovek čestočesto moramora dada sese stidistidi onogaonoga štošto jeje najlepšenajlepše uu njemunjemu ii dada upravoskriva odod svetapa ii odod onihonih kojikoji susu mumu najbližitakav je životje život daživot da čovekda čovek čestočovek često moračesto mora damora da seda se stidise stidi onogastidi onoga štoonoga što ješto je najlepšeje najlepše unajlepše u njemuu njemu injemu i dai da upravoupravo to skrivaskriva od svetapa i odi od onihod onih kojionih koji sukoji su musu mu najbližitakav je život daje život da čovekživot da čovek čestoda čovek često moračovek često mora dačesto mora da semora da se stidida se stidi onogase stidi onoga štostidi onoga što jeonoga što je najlepšešto je najlepše uje najlepše u njemunajlepše u njemu iu njemu i danjemu i da upravoda upravo to skrivaupravo to skriva odpa i od onihi od onih kojiod onih koji suonih koji su mukoji su mu najbližitakav je život da čovekje život da čovek čestoživot da čovek često morada čovek često mora dačovek često mora da sečesto mora da se stidimora da se stidi onogada se stidi onoga štose stidi onoga što jestidi onoga što je najlepšeonoga što je najlepše ušto je najlepše u njemuje najlepše u njemu inajlepše u njemu i dau njemu i da upravoi da upravo to skrivada upravo to skriva odupravo to skriva od svetapa i od onih kojii od onih koji suod onih koji su muonih koji su mu najbliži

Oni koji obrazuju decu se trebaju poštovati više od onih koji ih prave, zato što im njihovi roditelji daju život, a ovi prvi im daju znanje o umeću njegovog dobrog življenja.Moć preciznog zapažanja je često nazivana cinizmom od strane onih koji je nemaju.Mlad čovek koji želi ostati pravi ateist, ne može biti dovoljno oprezan pri izboru onoga što čita. Zamke se nalaze posvuda.Kamenje prestaje da bude kamenje onog trenutka kada čovek razmisli o njemu i u njemu vidi sliku katedrale.Praštajući, čovek se uzdiže iznad onih koji ga vredjaju.Praštajući, čovek se uzdiže iznad onih koji ga vređaju.