Tajne operacije su ključne za ratovanje. Na njima se bazira svaki pokret armije. - Činija Citata

Tajne operacije su ključne za ratovanje. Na njima se bazira svaki pokret armije.


tajne-operacije-su-kljune-za-ratovanje-na-njima-se-bazira-svaki-pokret-armije
sun cutajneoperacijesuključnezaratovanjenanjimasebazirasvakipokretarmijetajne operacijeoperacije susu ključneključne zaza ratovanjena njimanjima sese bazirabazira svakisvaki pokretpokret armijetajne operacije suoperacije su ključnesu ključne zaključne za ratovanjena njima senjima se bazirase bazira svakibazira svaki pokretsvaki pokret armijetajne operacije su ključneoperacije su ključne zasu ključne za ratovanjena njima se baziranjima se bazira svakise bazira svaki pokretbazira svaki pokret armijetajne operacije su ključne zaoperacije su ključne za ratovanjena njima se bazira svakinjima se bazira svaki pokretse bazira svaki pokret armije

Opasno je razgovarati s lijepom ženom, jer svaki pokret njenog lica izgleda kao pokret ljubavi.Tajne su kao device – s njima se mora nežno. Bilo bi tako slatko naprosto im strgnuti bluzicu, a opet, čarolija je potpuna tek ako ih pustiš da se same otkriju.Tajne su kao device - s njima se mora nežno. Bilo bi tako slatko naprosto im strgnuti bluzicu, a opet, čarolija je potpuna tek ako ih pustiš da se same otkriju.Dva osećanja su nam divno prisna – u njima srce stiče hranu – ljubav prema svom ognjištu i ljubav prema grobovima predaka. Na njima je od pamtiveka, voljom samog boga, zasnovana čovekova samostalnost, zaloga njegove veličine.Govorili su mi da se čuvam pijanih budala. Čuvao sam se treznih budala, za svaki slučaj.Fašizam nije se održao na valu neke doktrine koja je bila prethodno izrađena za stolom: nastao je iz potrebe za djelovanjem i bio je djelovanje; nije bio stranka, nego u prve dvije godine antistranka i pokret.