Taj čovek (Nikola Pašić) je, javno priznajem, mnogo učinio za vašu zemlju. Sigurno je jedan od onih vaših državnika koji su najviše učinili. Međutim, on je to učinio zato što su mu se lični interesi poklapali sa interesima zemlje. Da su mu interesi bili suprotni, on bi svoju veliku inteligenciju — u velikom delu satkanu od lukavstva i spontane intuicije — koristio protiv vas. - Činija Citata

Taj čovek (Nikola Pašić) je, javno priznajem, mnogo učinio za vašu zemlju. Sigurno je jedan od onih vaših državnika koji su najviše učinili. Međutim, on je to učinio zato što su mu se lični interesi poklapali sa interesima zemlje. Da su mu interesi bili suprotni, on bi svoju veliku inteligenciju — u velikom delu satkanu od lukavstva i spontane intuicije — koristio protiv vas.


taj-ovek-nikola-pai-javno-priznajem-mnogo-uinio-za-vau-zemlju-sigurno-jedan-od-onih-vaih-dravnika-koji-su-najvie-uinili-meutim-on-to-uinio-zato-to
arčibald rajstajčoveknikolapaićjavnopriznajemmnogoučiniozavauzemljusigurnojedanodonihvaihdržavnikakojisunajvieučinilimeđutimontozatotomuseličniinteresipoklapaliinteresimazemljedabilisuprotnibisvojuvelikuinteligencijuvelikomdelusatkanulukavstvaspontaneintuicijekoristioprotivvastaj čovekčovek (nikola(nikola pašić)pašić) jejavno priznajemmnogo učinioučinio zaza vašuvašu zemljusigurno jeje jedanjedan odod onihonih vašihvaših državnikadržavnika kojikoji susu najvišenajviše učinilion jeučinio zatozato štošto susu mumu sese ličnilični interesiinteresi poklapalipoklapali sasa interesimainteresima zemljeda susu mumu interesiinteresi bilibili suprotnion bibi svojusvoju velikuveliku inteligencijuinteligenciju —u velikomvelikom deludelu satkanusatkanu odod lukavstvalukavstva ii spontanespontane intuicijeintuicije —— koristiokoristio protivprotiv vastaj čovek (nikolačovek (nikola pašić)(nikola pašić) jemnogo učinio zaučinio za vašuza vašu zemljusigurno je jedanje jedan odjedan od onihod onih vašihonih vaših državnikavaših državnika kojidržavnika koji sukoji su najvišesu najviše učinilije to učinioučinio zato štozato što sušto su musu mu semu se ličnise lični interesilični interesi poklapaliinteresi poklapali sapoklapali sa interesimasa interesima zemljeda su musu mu interesimu interesi biliinteresi bili suprotnion bi svojubi svoju velikusvoju veliku inteligencijuveliku inteligenciju —inteligenciju — u— u velikomu velikom deluvelikom delu satkanudelu satkanu odsatkanu od lukavstvaod lukavstva ilukavstva i spontanei spontane intuicijespontane intuicije —intuicije — koristio— koristio protivkoristio protiv vas

Taj čovek (Nikola Pašić) je, javno priznajem, mnogo učinio za vašu zemlju. Sigurno je jedan od onih vaših državnika koji su najviše učinili. Međutim, on je to učinio zato što su mu se lični interesi poklapali sa interesima zemlje. Da su mu interesi bili suprotni, on bi svoju veliku inteligenciju – u velikom delu satkanu od lukavstva i spontane intuicije – koristio protiv vas.Takav je život da čovek često mora da se stidi onoga što je najlepše u njemu i da upravo to skriva od sveta, pa i od onih koji su mu najbliži.Adam je bio samo čovek - a to objašnjava sve. On nije uzeo jabuku zbog nje same, nego zato što mu je bila zabranjena. Da mu je bila zabranjena zmija, on bi verovatno i nju pojeo.Sva snaga je u umu. Snaga za sve. Muka tera iz čoveka i ono što bi on da zadrži u sebi. Zato čovek mora da ćuti i kad mu je najteže i kad je najsrećniji. Da mu reči i osećanja ne pobegnu. Da ne stignu do nekoga ko će ih sačuvati i pustiti da jednom progovore protiv njega.Kada bi se čovek manje brinuo za stvari koje su mu daleko, zacelo bi više mislio na stvari koje su mu blizu.Moj biznis model su Bitlsi. Četvorica momaka koji su čuvali jedni druge od negativnih tendencija. Činili su jedan drugog uravnoteženim i zajedno su činili nešto bolje od prostog zbira delova. Tako ja vidim biznis: sjajne stvari u poslovanju nikada ne radi jedan čovek, nego tim ljudi.