Taj ožiljak na svojim uspomenama vaša kći uporno tretira kao banalnu ogrebotinu, ali ja za svaki slučaj ne grebuckam suviše po tome. Neke krastice znaju gadno da prokrvave kad im se najmanje nadaš.


taj-oiljak-na-svojim-uspomenama-vaa-ki-uporno-tretira-kao-banalnu-ogrebotinu-ali-ja-za-svaki-sluaj-ne-grebuckam-suvie-po-tome-neke-krastice-znaju
Đorđe balaševićtajožiljaknasvojimuspomenamavaakćiupornotretirakaobanalnuogrebotinualijazasvakislučajnegrebuckamsuviepotomenekekrasticeznajugadnodaprokrvavekadimsenajmanjenadataj ožiljakožiljak nana svojimsvojim uspomenamauspomenama vašavaša kćikći upornouporno tretiratretira kaokao banalnubanalnu ogrebotinuali jaja zaza svakisvaki slučajslučaj nene grebuckamgrebuckam suvišesuviše popo tomeneke krasticekrastice znajuznaju gadnogadno dada prokrvaveprokrvave kadkad imim sese najmanjenajmanje nadaštaj ožiljak naožiljak na svojimna svojim uspomenamasvojim uspomenama vašauspomenama vaša kćivaša kći upornokći uporno tretirauporno tretira kaotretira kao banalnukao banalnu ogrebotinuali ja zaja za svakiza svaki slučajsvaki slučaj neslučaj ne grebuckamne grebuckam suvišegrebuckam suviše posuviše po tomeneke krastice znajukrastice znaju gadnoznaju gadno dagadno da prokrvaveda prokrvave kadprokrvave kad imkad im seim se najmanjese najmanje nadaš

Neke stvari mogu mnogo bolje da se osete nego da se objasne, ali to ljudi ne znaju, oni veruju rečima, to je problem. Treba više verovati svojim srcima nego re ...Nemoj se previše truditi, jer najbolje stvari se dešavaju, kad im se najmanje nadaš.Neke stvari mogu mnogo bolje da se osjete nego da se objasne. Ali to ljudi ne znaju, oni vjeruju riječima, to je problem.Treba više vjerovati svojim srcima nego riječima.To je nevolja sa pijancem: suviše pije kad se uzbudi, suviše pije kad mu je dosadno, suviše pije ako ima sreće, suviše pije ako nema sreće i tako dalje.Opraštam ti svaku suzu, svaki udarac i svu bol. Da bolji sam čovjek od tebe i opraštam ti, ali ne zaboravljam. I baš kao kad preživiš tešku nesreću i oporaviš se, rane zacijele ali ožiljci ostanu da te vječno sjećaju na ono što je bilo. Baš kao i moja sjećanja.Neke žene ne znaju šta zaslužuju…Neki muškarci  ne znaju šta imaju…Žene odlaze nakon što shvate, a muškarci tek onda shvate…