Svi su mrtvi, a hodaju. Ja nisam rođen da čekam smak. Moj život nije na prodaju.


svi-su-mrtvi-a-hodaju-ja-nisam-ro-da-ekam-smak-moj-ivot-nije-na-prodaju
Đorđe balaševićsvisumrtvihodajujanisamrođendačekamsmakmojživotnijenaprodajusvi susu mrtvija nisamnisam rođenrođen dada čekamčekam smakmoj životživot nijenije nana prodajusvi su mrtvija nisam rođennisam rođen darođen da čekamda čekam smakmoj život niježivot nije nanije na prodajuja nisam rođen danisam rođen da čekamrođen da čekam smakmoj život nije naživot nije na prodajuja nisam rođen da čekamnisam rođen da čekam smakmoj život nije na prodaju

Svi smo mi mrtvi, samo se redom sahranjujemo.Nije bio moj dan. Moja nedelja. Moj mesec. Moja godina. Moj život. Jebeš ga.Moj život je moja poruka.Čovek nije rođen da tegli lance nego da širi krila.Neko mi je rekao da grešim što čekam da stvari same naiđu, ali to i nije tako loš sistem. Samo ih treba čekati na pravom mestu.Živi ništa ne znaju. Poučite me, mrtvi, kako se može umrijeti bez straha, ili bar bez užasa. Jer, smrt je besmisao, kao i život.