Svi su mrtvi, a hodaju. Ja nisam rođen da čekam smak. Moj život nije na prodaju.


svi-su-mrtvi-a-hodaju-ja-nisam-ro-da-ekam-smak-moj-ivot-nije-na-prodaju
Đorđe balaševićsvisumrtvihodajujanisamrođendačekamsmakmojživotnijenaprodajusvi susu mrtvija nisamnisam rođenrođen dada čekamčekam smakmoj životživot nijenije nana prodajusvi su mrtvija nisam rođennisam rođen darođen da čekamda čekam smakmoj život niježivot nije nanije na prodajuja nisam rođen danisam rođen da čekamrođen da čekam smakmoj život nije naživot nije na prodajuja nisam rođen da čekamnisam rođen da čekam smakmoj život nije na prodaju

Ja se ne bavim proricanjem, nisam gatara, ne proričem ljudima sudbinu i nisam izumitelj. Ja otkrivam. Ja sam otkrivač principa koji postoje.Ja kupujem kad drugi ljudi prodaju.Svi smo mi mrtvi, samo se redom sahranjujemo.Istina je da nikad nisam zavaravala nikoga. Ja sam im samo dozvoljavala da se zavaraju sami. Nije im bilo bitno ko sam i šta sam. Umesto toga, stvarali su lik za mene. Nisam želela da se raspravljam sa njima. Oni su očigledno voleli nekoga ko nisam bila ja.Neko mi je rekao da grešim što čekam da stvari same naiđu, ali to i nije tako loš sistem. Samo ih treba čekati na pravom mestu.Ja sam dobra, ali nisam anđeo. Grešna sam, ali nisam đavo. Ja sam samo jedna mala devojčica u velikom svetu koja pokušava da pronađe nekoga koga će voleti.