Svi mi imamo dovoljno snage da podnosimo tudje nesreće.


svi-mi-imamo-dovoljno-snage-da-podnosimo-tudje-nesree
semjuel beketsvimiimamodovoljnosnagedapodnosimotudjenesrećesvi mimi imamoimamo dovoljnodovoljno snagesnage dada podnosimopodnosimo tudjetudje nesrećesvi mi imamomi imamo dovoljnoimamo dovoljno snagedovoljno snage dasnage da podnosimoda podnosimo tudjepodnosimo tudje nesrećesvi mi imamo dovoljnomi imamo dovoljno snageimamo dovoljno snage dadovoljno snage da podnosimosnage da podnosimo tudjeda podnosimo tudje nesrećesvi mi imamo dovoljno snagemi imamo dovoljno snage daimamo dovoljno snage da podnosimodovoljno snage da podnosimo tudjesnage da podnosimo tudje nesreće

Svi mi koji imamo doobre noge !!;)Uvek imamo dovoljno vremena ako ga koristimo pravilno.Svi mi koji imamo nekoga koga zovemo: Oko mo’e !Svi ljudi imaju istovjetne sreće i nesreće otkad su postali, a samo luđaci imaju vlastitu sreću.Svi mi koji u porodici imamo neku odvratnu babu koja misli da se živi u 19 veku i da može da gazduje :)Svi mi imamo jednu magičnu olovku kojom nacrtamo osmijeh i onda kada nam nije do njega.