Svi ljudi koji nemaju srca su glupi. Jer naše misli ne dolaze iz naših glava, već iz naših srca.


svi-ljudi-koji-nemaju-srca-su-glupi-jer-nae-misli-ne-dolaze-iz-naih-glava-ve-iz-naih-srca
hajnrih hajnesviljudikojinemajusrcasuglupijernaemislinedolazeiznaihglavavećsrcasvi ljudiljudi kojikoji nemajunemaju srcasrca susu glupijer našenaše mislimisli nene dolazedolaze iziz našihnaših glavaveć iziz našihnaših srcasvi ljudi kojiljudi koji nemajukoji nemaju srcanemaju srca susrca su glupijer naše mislinaše misli nemisli ne dolazene dolaze izdolaze iz našihiz naših glavaveć iz našihiz naših srcasvi ljudi koji nemajuljudi koji nemaju srcakoji nemaju srca sunemaju srca su glupijer naše misli nenaše misli ne dolazemisli ne dolaze izne dolaze iz našihdolaze iz naših glavaveć iz naših srcasvi ljudi koji nemaju srcaljudi koji nemaju srca sukoji nemaju srca su glupijer naše misli ne dolazenaše misli ne dolaze izmisli ne dolaze iz našihne dolaze iz naših glava

Na kraju nećemo pamtiti reči naših neprijatelja, već ćutanje naših prijatelja.U ljubavi ne stradaju samo ljudi koji su mekog srca, nego, naprotiv, najviše stradaju baš oni koji umjesto srca nose svoju grubu sebičnost, svirepu želju da osvoje i potrebu da despotski zavladaju.Više se plašim naših sopstvenih grešaka nego planova naših neprijatelja.Na kraju, nećemo se sjećati riječi naših neprijatelja, nego šutnje naših prijatelja.Ponekad imam utisak da smo zarobljenici naših nacionalnih država koje oko naših očiju i umova stavljaju nekakvu zavesu.Tvoja vizija će postati jasna tek kada pogledaš u svoje srce. Ko gleda izvan svog srca – sanja. Ko gleda unutar svog srca – budi se.