Svi imamo veliku unutrašnju snagu. Snaga je vera u sebe. Postoji stav za pobeđivanje. Morate sebe videti kako pobeđujete, pre nego što stvarno pobedite. I morate biti gladni. Morate želeti pobedu. - Činija Citata

Svi imamo veliku unutrašnju snagu. Snaga je vera u sebe. Postoji stav za pobeđivanje. Morate sebe videti kako pobeđujete, pre nego što stvarno pobedite. I morate biti gladni. Morate želeti pobedu.


svi-imamo-veliku-unutranju-snagu-snaga-vera-u-sebe-postoji-stav-za-pobeivanje-morate-sebe-videti-kako-pobeujete-pre-nego-to-stvarno-pobedite-i-morate
arnold Švarcenegersviimamovelikuunutranjusnagusnagaverasebepostojistavzapobeđivanjemoratesebevidetikakopobeđujeteprenegotostvarnopobeditemoratebitigladniželetipobedusvi imamoimamo velikuveliku unutrašnjuunutrašnju snagusnaga jeje veravera uu sebepostoji stavstav zaza pobeđivanjemorate sebesebe videtivideti kakokako pobeđujetepre negonego štošto stvarnostvarno pobeditei moratemorate bitibiti gladnimorate želetiželeti pobedusvi imamo velikuimamo veliku unutrašnjuveliku unutrašnju snagusnaga je veraje vera uvera u sebepostoji stav zastav za pobeđivanjemorate sebe videtisebe videti kakovideti kako pobeđujetepre nego štonego što stvarnošto stvarno pobeditei morate bitimorate biti gladnimorate želeti pobedu

Morate biti sigurni u sebe. Ukoliko niste, onda ćete biti neodlučni, defanzivni, a tu će biti mnogo stvari koje će raditi protiv vas.Moj problem je, pretpostavljam, u načinu na koji se izražavam. Morate biti sa mnom 50 godina pre nego budete u mogućnosti da shvatite o čemu ja to pričam.Talenat – to je vera u sebe, u svoju snagu.Morate razumeti celinu života, ne samo jedan mali deo. Zbog toga morate čitati, zato morate gledati nebo, zato morate pevati i plesati, i pisati pesme i patiti i razumevati, jer sve je to život…Ako u sebi imas lepotu, izvan sebe ces videti lepotu, jer izvan sebe vidimo samo ono sto u sebi imamo.Svi smo obuzeti sobom. Svi mi, ma šta radili, mislimo na sebe. Čak i kada se žrtvujemo za druge, činimo to zato sto je nama potrebno da se žrtvujemo. Požrtvovanost je najveća samoobmana. I kada smo okrenuti drugima, vidimo u stvari sebe. Svoj odraz u drugome.