Svi ideali ovog sveta ne vrede suze jednog deteta. - Činija Citata

Svi ideali ovog sveta ne vrede suze jednog deteta.


svi-ideali-ovog-sveta-ne-vrede-suze-jednog-deteta
fjodor mihajlovič dostojevskisviidealiovogsvetanevredesuzejednogdetetasvi idealiideali ovogovog svetasveta nene vredevrede suzesuze jednogjednog detetasvi ideali ovogideali ovog svetaovog sveta nesveta ne vredene vrede suzevrede suze jednogsuze jednog detetasvi ideali ovog svetaideali ovog sveta neovog sveta ne vredesveta ne vrede suzene vrede suze jednogvrede suze jednog detetasvi ideali ovog sveta neideali ovog sveta ne vredeovog sveta ne vrede suzesveta ne vrede suze jednogne vrede suze jednog deteta

Svi ideali sveta ne vrede suze jednog deteta.Sve laži, sve pakosti, sva nespokojstva ovog sveta dolaze iz sumnje. Da nema sumnje ne bi bilo toliko zla.Žene su unele više blagosti i uglađenosti među ljude, nego svi moralisti ovog sveta.Svi darovi, sve ljubaznosti sveta, ne mogu zameniti jedan trenutak zadovoljstva.Ni sve statistike ovoga sveta nisu u stanju da izmere toplinu jednog osmeha.Treba da se opustiš. Ne uzimaj previše na sebe brige ovog sveta, već čuvaj svoj mir i živi sa Bogom. Neka ide kako ide.