Svi dani postanu jednaki onda kada ljudi prestanu da primećuju lepe stvari koje im se dešavaju kad god Sunce prelazi svoj nebeski put.


svi-dani-postanu-jednaki-onda-kada-ljudi-prestanu-da-primeuju-lepe-stvari-koje-im-se-deavaju-kad-god-sunce-prelazi-svoj-nebeski-put
paulo koeljosvidanipostanujednakiondakadaljudiprestanudaprimećujulepestvarikojeimsedeavajukadgodsunceprelazisvojnebeskiputsvi danidani postanupostanu jednakijednaki ondaonda kadakada ljudiljudi prestanuprestanu dada primećujuprimećuju lepelepe stvaristvari kojekoje imim sese dešavajudešavaju kadkad godgod suncesunce prelaziprelazi svojsvoj nebeskinebeski putsvi dani postanudani postanu jednakipostanu jednaki ondajednaki onda kadaonda kada ljudikada ljudi prestanuljudi prestanu daprestanu da primećujuda primećuju lepeprimećuju lepe stvarilepe stvari kojestvari koje imkoje im seim se dešavajuse dešavaju kaddešavaju kad godkad god suncegod sunce prelazisunce prelazi svojprelazi svoj nebeskisvoj nebeski putsvi dani postanu jednakidani postanu jednaki ondapostanu jednaki onda kadajednaki onda kada ljudionda kada ljudi prestanukada ljudi prestanu daljudi prestanu da primećujuprestanu da primećuju lepeda primećuju lepe stvariprimećuju lepe stvari kojelepe stvari koje imstvari koje im sekoje im se dešavajuim se dešavaju kadse dešavaju kad goddešavaju kad god suncekad god sunce prelazigod sunce prelazi svojsunce prelazi svoj nebeskiprelazi svoj nebeski putsvi dani postanu jednaki ondadani postanu jednaki onda kadapostanu jednaki onda kada ljudijednaki onda kada ljudi prestanuonda kada ljudi prestanu dakada ljudi prestanu da primećujuljudi prestanu da primećuju lepeprestanu da primećuju lepe stvarida primećuju lepe stvari kojeprimećuju lepe stvari koje imlepe stvari koje im sestvari koje im se dešavajukoje im se dešavaju kadim se dešavaju kad godse dešavaju kad god suncedešavaju kad god sunce prelazikad god sunce prelazi svojgod sunce prelazi svoj nebeskisunce prelazi svoj nebeski put

Bolje je voditi iz zadnjih redova i pustiti druge napred, pogotovo kada slavite pobedu i lepe stvari se dešavaju. Pređite u prve redove kada postoje problemi i opasnost. Tada će ljudi ceniti vaše vođstvo.Nemoj se previše truditi, jer najbolje stvari se dešavaju, kad im se najmanje nadaš.Ljudi te pažljivo slušaju, al' samo svoj glas čuju. Zato im što manje kaži. Ljudi su tek onda ljudi kad im se ništa ne traži, a mnogo im se nudi. Ljudi su čudne biljke. Kad rastu u sebe siđu. Sretnu se. Pa se raziđu. Ili se mimoiđu.Kada smo zaljubljeni, onda oni koje volimo rastu u našim očima. Kada poželimo nekog drugog, onda se smanjuju. Svi ljudi na zemlji naviknu se na to posle izvesnog vremena i žive, uglavnom, bez ljubavi, a da im ništa naročito ne smeta.Mnoštvo ljudi troši novac koji nisu zaradili, kako bi kupili stvari koje im nisu potrebne, da zadive ljude koji im se ne dopadaju.Postoje dve vrste promena koje imaju tendenciju da poremete način života na koji smo navikli. Prve su promene koje se dešavaju nama. Druge su one koje se dešavaju bez nas. Prve ne možemo kontrolisati, ali možemo i trebamo da kontrolišemo ove druge.