Svetlost zvezda je deo  životnog daha Boga. Nikad nisam pogledao u nebeski svod, a da nisam osetio ovaj božanski dah i da mi duša nije ustreptala. - Činija Citata

Svetlost zvezda je deo  životnog daha Boga. Nikad nisam pogledao u nebeski svod, a da nisam osetio ovaj božanski dah i da mi duša nije ustreptala.


svetlost-zvezda-deo-ivotnog-daha-boga-nikad-nisam-pogledao-u-nebeski-svod-a-da-nisam-osetio-ovaj-boanski-dah-i-da-mi-a-nije-ustreptala
mihajlo pupinsvetlostzvezdadeo životnogdahaboganikadnisampogledaonebeskisvoddaosetioovajbožanskidahmiduanijeustreptalasvetlost zvezdazvezda jeje deodeo  životnog životnog dahadaha boganikad nisamnisam pogledaopogledao uu nebeskinebeski svodda nisamnisam osetioosetio ovajovaj božanskibožanski dahdah ii dada mimi dušaduša nijenije ustreptalasvetlost zvezda jezvezda je deoje deo  životnogdeo  životnog daha životnog daha boganikad nisam pogledaonisam pogledao upogledao u nebeskiu nebeski svoda da nisamda nisam osetionisam osetio ovajosetio ovaj božanskiovaj božanski dahbožanski dah idah i dai da mida mi dušami duša nijeduša nije ustreptalasvetlost zvezda je deozvezda je deo  životnogje deo  životnog dahadeo  životnog daha boganikad nisam pogledao unisam pogledao u nebeskipogledao u nebeski svoda da nisam osetioda nisam osetio ovajnisam osetio ovaj božanskiosetio ovaj božanski dahovaj božanski dah ibožanski dah i dadah i da mii da mi dušada mi duša nijemi duša nije ustreptalasvetlost zvezda je deo  životnogzvezda je deo  životnog dahaje deo  životnog daha boganikad nisam pogledao u nebeskinisam pogledao u nebeski svoda da nisam osetio ovajda nisam osetio ovaj božanskinisam osetio ovaj božanski dahosetio ovaj božanski dah iovaj božanski dah i dabožanski dah i da midah i da mi dušai da mi duša nijeda mi duša nije ustreptala

Nikad je nisam prevario, nasmejao sam je za tri života, poklonio sam joj lančić sa malom zlatnom gitarom. Ali, nisam je voleo, neka mi Bog oprosti. A ipak, govorila je da sam njeno sve.Nikad se nisam trudio da razumem ili da na svoju stranu pridobijem rulju, ono što njih zanima ja još nisam dokučio, ono što ja znam je daleko van domašaja njihovog razumevanja.Nikada nisam sreo čoveka koji je tolika neznalica, a da nisam mogao nešto naučiti od njega.Volim samoću, ali nije mi neophodna da se izolujem od nekog do koga mi je stalo da bih pisao. Ako ne mogu da pišem u svim okolnostima, onda jednostavno nisam dovoljno dobar da bih to radio.Nisam htela da placem ali plakala sam….nisam htela da me zaboli ali zabolelo je….nisam zelela da mi  srce pukne na sitne komade ali puklo je…:(Nikad ne znam u kom ću smeru krenuti. Dozvoljavam da me emocije “povuku” za sobom i da me prosto “uguraju” u neke stvari o kojima ranije nisam razmišljao.