Svejedno da li je to Google, Apple ili besplatni softver – mi imamo fantastične protivnike i to nas drži na vrhovima naših prstiju.


svejedno-da-li-to-google-apple-ili-besplatni-softver-mi-imamo-fantastine-protivnike-i-to-nas-dri-na-vrhovima-naih-prstiju
bil gejtssvejednodalitogoogleappleilibesplatnisoftvermiimamofantastičneprotivnikenasdržinavrhovimanaihprstijusvejedno dada lili jeapple iliili besplatnibesplatni softversoftver –– mimi imamoimamo fantastičnefantastične protivnikeprotivnike inas držidrži nana vrhovimavrhovima našihnaših prstijusvejedno da lida li jeje to googleapple ili besplatniili besplatni softverbesplatni softver –softver – mi– mi imamomi imamo fantastičneimamo fantastične protivnikefantastične protivnike ii to nasnas drži nadrži na vrhovimana vrhovima našihvrhovima naših prstijusvejedno da li jeli je to googleapple ili besplatni softverili besplatni softver –besplatni softver – misoftver – mi imamo– mi imamo fantastičnemi imamo fantastične protivnikeimamo fantastične protivnike iprotivnike i to nasi to nas držinas drži na vrhovimadrži na vrhovima našihna vrhovima naših prstijuda li je to googleapple ili besplatni softver –ili besplatni softver – mibesplatni softver – mi imamosoftver – mi imamo fantastične– mi imamo fantastične protivnikemi imamo fantastične protivnike ifantastične protivnike i to nasprotivnike i to nas držii to nas drži nanas drži na vrhovima našihdrži na vrhovima naših prstiju

Šta je na televiziji večeras ? Ništa. Svejedno, gledajmo je. Jer to je ipak bolje od gledanja jedno u drugo, bolje od razmišljanja o tome. Televizija drži više loših parova zajedno nego što to čine deca ili crkva.Mi smo more krvi prolili za bratstvo i jedinstvo naših naroda. E nećemo nikome dozvoliti da nas dira ili da nam ruje iznutra, da se ruši to bratstvo i jedinstvo.Ljubav je uvek nova. Svejedno je volimo li jedan, dva, deset puta u životu - uvek smo pred situacijom koju ne poznajemo. Ljubav ne može odvesti u pakao ili raj, ali nas uvek nekuda odvede. Treba je prihvatiti, jer ona je hrana našeg postojanja.Budućnost će ili biti kao sadašnjost, pa nas neće trebati, ili se od nje razlikovati, pa nas neće razumjeti.Budućnost će ili biti kao sadašnjost, pa nas neće trebati, ili će se od nje razlikovati, pa nas neće razumeti.Više se plašim naših sopstvenih grešaka nego planova naših neprijatelja.