Sve svoje odluke donosimo u raspoloženju ili stanju duha koje će se sigurno promijeniti. - Činija Citata

Sve svoje odluke donosimo u raspoloženju ili stanju duha koje će se sigurno promijeniti.


sve-svoje-odluke-donosimo-u-raspoloenju-ili-stanju-duha-koje-e-se-sigurno-promijeniti
marcel proustsvesvojeodlukedonosimoraspoloženjuilistanjuduhakojećesesigurnopromijenitisve svojesvoje odlukeodluke donosimodonosimo uu raspoloženjuraspoloženju iliili stanjustanju duhaduha kojekoje ćeće sese sigurnosigurno promijenitisve svoje odlukesvoje odluke donosimoodluke donosimo udonosimo u raspoloženjuu raspoloženju iliraspoloženju ili stanjuili stanju duhastanju duha kojeduha koje ćekoje će seće se sigurnose sigurno promijenitisve svoje odluke donosimosvoje odluke donosimo uodluke donosimo u raspoloženjudonosimo u raspoloženju iliu raspoloženju ili stanjuraspoloženju ili stanju duhaili stanju duha kojestanju duha koje ćeduha koje će sekoje će se sigurnoće se sigurno promijenitisve svoje odluke donosimo usvoje odluke donosimo u raspoloženjuodluke donosimo u raspoloženju ilidonosimo u raspoloženju ili stanjuu raspoloženju ili stanju duharaspoloženju ili stanju duha kojeili stanju duha koje ćestanju duha koje će seduha koje će se sigurnokoje će se sigurno promijeniti

Što se tiče braka ili celibata - pustite ljude da se sami odluče šta će izabrati - ionako će se poslije sigurno kajati.Sve dok čovek nastavlja da uništava niže oblike života, dotle neće biti zdrav ili u miru. Sve dok čovek masakrira životinje, dotle će se ubijati međusobno.Sve dok čovjek nastavlja da uništava niže oblike života, dotle neće biti zdrav ili u miru. Sve dok čovjek masakrira životinje, dotle će se ubijati međusobno.Ako si uspešan u nečemu ili će te kopirati ili će ti zavideti ili će te mrzeti.Nema nesreće muškarčeve koju žena nije u stanju ili da sasvim neutralizira , ili veoma ublaži.Vozači žive u svetu u kojem odluke što se donose u deliću sekunde mogu odlučiti o životu ili smrti. Ne smete biti ucenjeni emocijama, posebno ne strahom.