Sve se u meni otima prema onome što je bilo ili što će biti, ali ne uspjevam da pređem granicu ove noći.


sve-se-u-meni-otima-prema-onome-to-bilo-ili-to-e-biti-ali-ne-uspjevam-da-preem-granicu-ove-noi
meša selimovićsvesemeniotimapremaonometobiloilićebitialineuspjevamdapređemgranicuovenoćisve sese uu menimeni otimaotima premaprema onomeonome štošto jeje bilobilo iliili štošto ćeće bitiali nene uspjevamuspjevam dada pređempređem granicugranicu oveove noćisve se use u meniu meni otimameni otima premaotima prema onomeprema onome štoonome što ješto je biloje bilo ilibilo ili štoili što ćešto će bitiali ne uspjevamne uspjevam dauspjevam da pređemda pređem granicupređem granicu ovegranicu ove noćisve se u menise u meni otimau meni otima premameni otima prema onomeotima prema onome štoprema onome što jeonome što je bilošto je bilo ilije bilo ili štobilo ili što ćeili što će bitiali ne uspjevam dane uspjevam da pređemuspjevam da pređem granicuda pređem granicu ovepređem granicu ove noćisve se u meni otimase u meni otima premau meni otima prema onomemeni otima prema onome štootima prema onome što jeprema onome što je biloonome što je bilo ilišto je bilo ili štoje bilo ili što ćebilo ili što će bitiali ne uspjevam da pređemne uspjevam da pređem granicuuspjevam da pređem granicu oveda pređem granicu ove noći

Ta devojka je uživala u svemu što je meni bilo dosadno, a sve u čemu sam ja uživao je bilo njoj dosadno. Savršen par: ono što nas je držalo zajedno bila je ta podnošljiva i nepodenošljiva distanca. Svakog dana smo se viđali- i svake noći- ne rešivši ništa, i bez ikakve šanse da išta rešimo. Savršeno.Ne znam zašto se vi toliko uzbuđujete zbog onoga što ljudi pišu. Šta je sve to prema onome što misle i što rade. I što su sposobni da urade.Sve što jesam ili što se nadam da ću biti, dugujem svome anđelu - majci.Samo o onome izvesno znamo da je dobro ili rđavo, što uistinu vodi saznanju, ili što može da nas spreči da saznajemo.Da nisam našao tebe, bio bih ljut na život, pa ne bih imao ništa, kao ni sada, ali ne bih znao šta je sreća. Ne bi ti bilo lakše, ali bi meni bilo teže, i to je pravo. Nikad te više neću ostaviti samu, sve što se desi, desiće nam se zajedno.I sve pomalo liči na onu nekadašnju noć, izdvojenu od drugih, obilježenu tajnom. Sve je opet bilo, a opet liči na san, ni na čemu ne mogu da se zaustavim jer ništa ne znam, a držim se sjećanja,uporno. Nijednog putokaza nemam za traženje i zadovoljavam se onim što je bilo,od toga je u meni ostao pun osjećaj, neistrošen i nezadovoljen, i ostao je nekakav sanjarski miris, druga dimenzija, mogućnost izvan onoga što se obično dešava.