Sve one koji nameravaju u gradu zauzeti visoke položaje treba uveriti da se vežbaju u nauci o brojevima… da sebi olakšaju put traženja istine.


sve-one-koji-nameravaju-u-gradu-zauzeti-visoke-poloaje-treba-uveriti-da-se-vebaju-u-nauci-o-brojevima-da-sebi-olakaju-put-traenja-istine
sokratsveonekojinameravajugraduzauzetivisokepoložajetrebauveritidasevežbajunaucibrojevima…sebiolakajuputtraženjaistinesve oneone kojikoji nameravajunameravaju uu gradugradu zauzetizauzeti visokevisoke položajepoložaje trebatreba uveritiuveriti dada sese vežbajuvežbaju uu naucinauci oo brojevima…brojevima… dada sebisebi olakšajuolakšaju putput traženjatraženja istinesve one kojione koji nameravajukoji nameravaju unameravaju u graduu gradu zauzetigradu zauzeti visokezauzeti visoke položajevisoke položaje trebapoložaje treba uverititreba uveriti dauveriti da seda se vežbajuse vežbaju uvežbaju u nauciu nauci onauci o brojevima…o brojevima… dabrojevima… da sebida sebi olakšajusebi olakšaju putolakšaju put traženjaput traženja istinesve one koji nameravajuone koji nameravaju ukoji nameravaju u gradunameravaju u gradu zauzetiu gradu zauzeti visokegradu zauzeti visoke položajezauzeti visoke položaje trebavisoke položaje treba uveritipoložaje treba uveriti datreba uveriti da seuveriti da se vežbajuda se vežbaju use vežbaju u naucivežbaju u nauci ou nauci o brojevima…nauci o brojevima… dao brojevima… da sebibrojevima… da sebi olakšajuda sebi olakšaju putsebi olakšaju put traženjaolakšaju put traženja istinesve one koji nameravaju uone koji nameravaju u gradukoji nameravaju u gradu zauzetinameravaju u gradu zauzeti visokeu gradu zauzeti visoke položajegradu zauzeti visoke položaje trebazauzeti visoke položaje treba uveritivisoke položaje treba uveriti dapoložaje treba uveriti da setreba uveriti da se vežbajuuveriti da se vežbaju uda se vežbaju u naucise vežbaju u nauci ovežbaju u nauci o brojevima…u nauci o brojevima… danauci o brojevima… da sebio brojevima… da sebi olakšajubrojevima… da sebi olakšaju putda sebi olakšaju put traženjasebi olakšaju put traženja istine

Sve istine su lako shvatljive nakon što budu otkrivene; ključ je u tome da ih treba otkriti.Bogovi ne vole ljude koji malo rade. Ljudi koji nisu zauzeti sve vreme bi mogli da počnu da misle.Biti pametan znači razlikovati istine koje treba reći od onih koje treba prešutjeti.Za mladog čoveka uopšte nije nesreća biti bez novaca, ako se odlučio da sam sebi krči put samostalnom životu, pod uslovom da u sebi ima dovoljno snage da savlada sve teškoće sa kojima će se sukobiti.Svaki sporazum između istine i laži uvek je na štetu istine.Uvek ima malo istine u Samo se šalim. … Malo emocija iza Šta me briga. … Tuge iza Sve je u redu. … ...