Sve one koji nameravaju u gradu zauzeti visoke položaje treba uveriti da se vežbaju u nauci o brojevima… da sebi olakšaju put traženja istine. - Činija Citata

Sve one koji nameravaju u gradu zauzeti visoke položaje treba uveriti da se vežbaju u nauci o brojevima… da sebi olakšaju put traženja istine.


sve-one-koji-nameravaju-u-gradu-zauzeti-visoke-poloaje-treba-uveriti-da-se-vebaju-u-nauci-o-brojevima-da-sebi-olakaju-put-traenja-istine
sokratsveonekojinameravajugraduzauzetivisokepoložajetrebauveritidasevežbajunaucibrojevima…sebiolakajuputtraženjaistinesve oneone kojikoji nameravajunameravaju uu gradugradu zauzetizauzeti visokevisoke položajepoložaje trebatreba uveritiuveriti dada sese vežbajuvežbaju uu naucinauci oo brojevima…brojevima… dada sebisebi olakšajuolakšaju putput traženjatraženja istinesve one kojione koji nameravajukoji nameravaju unameravaju u graduu gradu zauzetigradu zauzeti visokezauzeti visoke položajevisoke položaje trebapoložaje treba uverititreba uveriti dauveriti da seda se vežbajuse vežbaju uvežbaju u nauciu nauci onauci o brojevima…o brojevima… dabrojevima… da sebida sebi olakšajusebi olakšaju putolakšaju put traženjaput traženja istinesve one koji nameravajuone koji nameravaju ukoji nameravaju u gradunameravaju u gradu zauzetiu gradu zauzeti visokegradu zauzeti visoke položajezauzeti visoke položaje trebavisoke položaje treba uveritipoložaje treba uveriti datreba uveriti da seuveriti da se vežbajuda se vežbaju use vežbaju u naucivežbaju u nauci ou nauci o brojevima…nauci o brojevima… dao brojevima… da sebibrojevima… da sebi olakšajuda sebi olakšaju putsebi olakšaju put traženjaolakšaju put traženja istinesve one koji nameravaju uone koji nameravaju u gradukoji nameravaju u gradu zauzetinameravaju u gradu zauzeti visokeu gradu zauzeti visoke položajegradu zauzeti visoke položaje trebazauzeti visoke položaje treba uveritivisoke položaje treba uveriti dapoložaje treba uveriti da setreba uveriti da se vežbajuuveriti da se vežbaju uda se vežbaju u naucise vežbaju u nauci ovežbaju u nauci o brojevima…u nauci o brojevima… danauci o brojevima… da sebio brojevima… da sebi olakšajubrojevima… da sebi olakšaju putda sebi olakšaju put traženjasebi olakšaju put traženja istine

Sve istine su lako shvatljive nakon što budu otkrivene; ključ je u tome da ih treba otkriti.Za mladog čoveka uopšte nije nesreća biti bez novaca, ako se odlučio da sam sebi krči put samostalnom životu, pod uslovom da u sebi ima dovoljno snage da savlada sve teškoće sa kojima će se sukobiti.U samoći nema mržnje: osamiti se znači očistiti se. Sve u samoći postaje uzvišeno, najviše, najdublje. Ako je čovek filozof, on se predaje samoći da bi znao cenu života, viši smisao o svetu, i da bi prišap božanstvu. Samo malog čoveka samoća napravi bolesnikom, i ona njegovu dušu otruje sumnjama i ispuni strahom. Ima sveta koji se ne sme obrnuti sam u šumi, i koji u strahu od samoće zaluta na otvorenom polju. Za samoću treba biti snažan i duhovitiji nego za najviši svet jednog društva.Sve zavisi od okoline. Sunce u svetlom nebeskom predelu ima o sebi mnogo skromnije mišljenje nego sveća koja gori u podrumu.Nema ničeg veličanstvenog u vezi sa tim. Sve što treba da se uradi je da se pritiskaju odgovarajuće dirke u odgovarajućem trenutku i instrument će svirati sam od sebe.Uvek ima malo istine u Samo se šalim. … Malo emocija iza Šta me briga. … Tuge iza Sve je u redu. … ...