Sve može biti. Ali jedno ne može: ne može biti da će posve i zauvjek nestati velikih i umnih a duševnih ljudi koji će za božju ljubav podizati trajne građevine, da bi zemlja bila ljepša i čovjek na njoj živio lakše i bolje. Kad bi njih nestalo, to bi značilo da će i božja ljubav ugasnuti i nestati sa svijeta. To ne može biti.


sve-moe-biti-ali-jedno-ne-moe-ne-moe-biti-da-e-posve-i-zauvjek-nestati-velikih-i-umnih-a-evnih-ljudi-koji-e-za-boju-ljubav-podizati-trajne-graevine-da
ivo andrićsvemožebitialijednonemožebitidaćeposvezauvjeknestativelikihumnihduevnihljudikojizabožjuljubavpodizatitrajnegrađevinebizemljabilaljepačovjeknanjojživiolakeboljekadnjihnestalotoznačilobožjaugasnutisvijetatosve možemože bitiali jednojedno nene možene možemože bitibiti dada ćeće posveposve ii zauvjekzauvjek nestatinestati velikihvelikih ii umnihduševnih ljudiljudi kojikoji ćeće zaza božjubožju ljubavljubav podizatipodizati trajnetrajne građevineda bibi zemljazemlja bilabila ljepšaljepša ii čovjekčovjek nana njojnjoj živioživio lakšelakše ii boljekad bibi njihnjih nestalobi značiloznačilo dada ćei božjabožja ljubavljubav ugasnutiugasnuti ii nestatinestati sasa svijetane možemože bitisve može bitiali jedno nejedno ne možene može bitimože biti dabiti da ćeda će posveće posve iposve i zauvjeki zauvjek nestatizauvjek nestati velikihnestati velikih ivelikih i umnihumnih a duševniha duševnih ljudiduševnih ljudi kojiljudi koji ćekoji će zaće za božjuza božju ljubavbožju ljubav podizatiljubav podizati trajnepodizati trajne građevineda bi zemljabi zemlja bilazemlja bila ljepšabila ljepša iljepša i čovjeki čovjek načovjek na njojna njoj živionjoj živio lakšeživio lakše ilakše i boljekad bi njihbi njih nestalobi značilo daznačilo da ćeda će iće i božjai božja ljubavbožja ljubav ugasnutiljubav ugasnuti iugasnuti i nestatii nestati sanestati sa svijetane može biti

Ništa živ čovek ne može izgubiti što mu jedno proleće ne bi moglo povratiti, niti može biti čovek trajno nesrećan dok Bog daje da se duša leči zaboravom a zemlja obnavlja prolećem.Sad sam shvatio: to je prijateljstvo, ljubav prema drugome. Sve drugo može da prevari to ne može. Sve drugo može da izmakne i ostavi nas puste, to ne može, jer zavisi od nas. Ne mogu da mu kažem: budi mi prijatelj. Ali mogu da kažem, biću ti prijatelj.Zar može čovjek tako potpuno uspavati svoju savjest? Zar može prekinuti misao , kao konac, i zabraniti sebi razmičljanje o posljedicama, ne želeći da zna za njih? Eto, izgleda da može..Nagon nas brani potpunim zaboravom, da bi nas spasao od mučenja zbog odgovornosti...Pre ili kasnije gorčina će nestati, neko koga je sudbina stavila na tvoj put najzad će doći s naramkom sreće i sve će biti kako treba. Biće tako, iako se ti u ovom trenutnku osjećaš očajno i misliš da lažem.Da bi bila osigurana egzistencija svakog državljanina, trebalo bi zasijati svaki pedalj zemlje. Ako nema tko zasijati, onda će se naći radne brigade i one će to zasijati. Imati hljeba, i imati to što je potrebno za svakidašnji život, znači biti potppuno neovisan od svake pomoći sa strane. Mi hoćemo snažnu, cvatuću Jugoslaviju.Kad bi stariji imali volje i vremena da posvete malo pažnje djeci i omladini, vezali bi ih za sebe tvrdom ljubavlju i lakše bi ih usmjeravali: vjerovali bi im na ljubav i stavljali bi se pod zaštitu njihova povjerenja. Na žalost stariji nemaju ni volje ni vremena i ispuštaju šansu da lako utiču na mlade.