Sve ljudske aktivnosti imaju jedan ili više od ovih sedam uzroka: sreću, prirodu, prisilu, navike, razum, strast, želju


sve-ljudske-aktivnosti-imaju-jedan-ili-vie-od-ovih-sedam-uzroka-sreu-prirodu-prisilu-navike-razum-strast-elju
aristotelsveljudskeaktivnostiimajujedanilivieodovihsedamuzrokasrećupriroduprisilunavikerazumstrastželjusve ljudskeljudske aktivnostiaktivnosti imajuimaju jedanjedan iliili viševiše odod ovihovih sedamsedam uzrokasve ljudske aktivnostiljudske aktivnosti imajuaktivnosti imaju jedanimaju jedan ilijedan ili višeili više odviše od ovihod ovih sedamovih sedam uzrokasve ljudske aktivnosti imajuljudske aktivnosti imaju jedanaktivnosti imaju jedan iliimaju jedan ili višejedan ili više odili više od ovihviše od ovih sedamod ovih sedam uzrokasve ljudske aktivnosti imaju jedanljudske aktivnosti imaju jedan iliaktivnosti imaju jedan ili višeimaju jedan ili više odjedan ili više od ovihili više od ovih sedamviše od ovih sedam uzroka

Sve ljudske aktivnosti imaju jedan ili više od ovih sedam uzroka: sreću, prirodu, prisilu, navike, razum, strast, želju.Oko lepote su uvek ili mrak ljudske sudbine ili sjaj ljudske krvi.Što ljudi imaju više uslova za sreću, to su nesrećniji.Rat dovodi do vrhunca napetosti sve ljudske energije i udara pečat plemenitosti narodima koji imaju vrlinu da se s njima suoče. Sve druge kušnje samo su surogati, koje nikad ne suočavaju čovjeka s njim samim, u alternativi života i smrti.Ako vam mnogo puta kažem da vas volim, je li to više ljubavi, ili je ista, jedna jedina? Ako svakoga jutra ponovo oktrijete da ste živi, je li to više života, ili je ovaj, jedan jedini?Svi ljudi imaju istovjetne sreće i nesreće otkad su postali, a samo luđaci imaju vlastitu sreću.