Sve životinje su rođene jednake, ali su neke jednakije od drugih.


sve-ivotinje-su-roene-jednake-ali-su-neke-jednakije-od-drugih
džordž orvelsveživotinjesurođenejednakealinekejednakijeoddrugihsve životinježivotinje susu rođenerođene jednakeali susu nekeneke jednakijejednakije odod drugihsve životinje suživotinje su rođenesu rođene jednakeali su nekesu neke jednakijeneke jednakije odjednakije od drugihsve životinje su rođeneživotinje su rođene jednakeali su neke jednakijesu neke jednakije odneke jednakije od drugihsve životinje su rođene jednakeali su neke jednakije odsu neke jednakije od drugih

I nebo i zemlja i hiljade drugih stvari rođene su iz postojanja, samo postojanje je rođeno iz nepostojanja.Sve dok čovek nastavlja da uništava niže oblike života, dotle neće biti zdrav ili u miru. Sve dok čovek masakrira životinje, dotle će se ubijati međusobno.Sve dok čovjek nastavlja da uništava niže oblike života, dotle neće biti zdrav ili u miru. Sve dok čovjek masakrira životinje, dotle će se ubijati međusobno.vakom je njegova visina najviša. I kad pijanstvo visine zavrti čoveku mozak, onda nema mere ni razlike. Nema viših ni nižih tornjeva. Sve su vrtoglavice jednake.Svakom je njegova visina najviša. I kad pijanstvo visine zavrti čoveku mozak, onda nema mere ni razlike. Nema viših ni nižih tornjeva. Sve su vrtoglavice jednake.Sve su zmije otrovne, samo se neke prave da nisu.