Sve ima svoje, kad mrzne i vri kad menja boje, kad vene i zri sve ima svoje, početak i kraj tame postoje da bi prizvale sjaj.


sve-ima-svoje-kad-mrzne-i-vri-kad-menja-boje-kad-vene-i-zri-sve-ima-svoje-poetak-i-kraj-tame-postoje-da-bi-prizvale-sjaj
Đorđe balaševićsveimasvojekadmrznevrimenjabojevenezrisvepočetakkrajtamepostojedabiprizvalesjajsve imaima svojekad mrznemrzne ii vrivri kadkad menjamenja bojekad venevene ii zrizri svesve imaima svojepočetak ii krajkraj tametame postojepostoje dada bibi prizvaleprizvale sjajsve ima svojekad mrzne imrzne i vrii vri kadvri kad menjakad menja bojekad vene ivene i zrii zri svezri sve imasve ima svojepočetak i kraji kraj tamekraj tame postojetame postoje dapostoje da bida bi prizvalebi prizvale sjajkad mrzne i vrimrzne i vri kadi vri kad menjavri kad menja bojekad vene i zrivene i zri svei zri sve imazri sve ima svojepočetak i kraj tamei kraj tame postojekraj tame postoje datame postoje da bipostoje da bi prizvaleda bi prizvale sjajkad mrzne i vri kadmrzne i vri kad menjai vri kad menja bojekad vene i zri svevene i zri sve imai zri sve ima svojepočetak i kraj tame postojei kraj tame postoje dakraj tame postoje da bitame postoje da bi prizvalepostoje da bi prizvale sjaj

Sve ima svoje, kad mrzne i vrikad menja boje, kad vene i zrisve ima svoje, početak i krajtame postoje da bi prizvale sjaj.Sve ima svoje, početak i kraj. Tame postoje da bi prizvale sjaj.Srbin ima prirodnu tendenciju da sve svoje velike ljude ili poubija ili unizi, i da ih zatim opeva u svom desetercu kao heroje svoje nacije, i, najzad proglasi svetiteljima svoje crkve.Dvaput bivamo, izgleda, kažnjavani za naše lude i grešne želje. Prvi put kad patimo što ne možemo da ih ostvarimo; i drugi put kad, videći svoje želje ostvarene, sa stidom i očajanjem uzalud bežimo od svoje sreće. To važi naročito za slavu i novac.Čovjek ima samo tri razloga da bude loše volje: kad ga boli zub, kad mu stanu na kurje oko i kad ide u posjetu tašti.Pust život je gori nego ništa, a ljudi se opet drže te pustoši, ne vjerujući kako ima išta drugo. Ništa ne bi izgubili kad bi pustili ono što imaju, a boje se da ne bi dobili, zato šute i čekaju.