Svaki je čovek pred svima i za sve kriv.


svaki-ovek-pred-svima-i-za-sve-kriv
fjodor dostojevskisvakičovekpredsvimazasvekrivsvaki jeje čovekčovek predpred svimasvima ii zaza svesve krivsvaki je čovekje čovek predčovek pred svimapred svima isvima i zai za sveza sve krivsvaki je čovek predje čovek pred svimačovek pred svima ipred svima i zasvima i za svei za sve krivsvaki je čovek pred svimaje čovek pred svima ičovek pred svima i zapred svima i za svesvima i za sve kriv

Svaki čovek je kriv za svo dobro koje nije počinio.Prema zakonu čovek je kriv ukoliko naruši prava drugih ljudi. Prema etici on je kriv ukoliko samo pomisli da to učini.Postoji srdačnost koja se povjerava svima i svakome, ne računajući na zlobne podsmijehe. Takvi su ljudi uvijek ograničeni jer su spremni da sve najvrijednije izvade iz srca i  polože pred prvog na kojeg naiđu.Svaki čovek shvata kada se nalazi u opasnosti; počinje neobično da se ponaša, da sluti, da njuši nešto u vazduhu. I pokušava samog sebe da zavara, jer misli da neće uspeti da se suoči sa situacijom. Oni su se zavarali sve do sada; ali uvek nastupi jedan trenutak kada čovek mora da pogleda istini u oči.Muškarci su hrabri pred smrću, a žene pred životom: muškarci pred drugim muškarcem, a žene pred celom sudbinom.Mogla je ona bez njega. Itekako je mogla. Odlično je glumila hladnokrvnost, pred svima se trudila biti ravnodušna, iako se u njoj nešto preokrene svaki put kad ga neko spomene.