Svaki je čovek pred svima i za sve kriv.


svaki-ovek-pred-svima-i-za-sve-kriv
fjodor dostojevskisvakičovekpredsvimazasvekrivsvaki jeje čovekčovek predpred svimasvima ii zaza svesve krivsvaki je čovekje čovek predčovek pred svimapred svima isvima i zai za sveza sve krivsvaki je čovek predje čovek pred svimačovek pred svima ipred svima i zasvima i za svei za sve krivsvaki je čovek pred svimaje čovek pred svima ičovek pred svima i zapred svima i za svesvima i za sve kriv

Svaki čovek je kriv za svo dobro koje nije počinio.Prema zakonu čovek je kriv ukoliko naruši prava drugih ljudi. Prema etici on je kriv ukoliko samo pomisli da to učini.Postoji srdačnost koja se povjerava svima i svakome, ne računajući na zlobne podsmijehe. Takvi su ljudi uvijek ograničeni jer su spremni da sve najvrijednije izvade iz srca i  polože pred prvog na kojeg naiđu.Samo čovek koji je osetio krajnji očaj može osetiti krajnje blaženstvo. Svi za jednog, jedan za sve.Svaki čovek je dete svojih postupaka.Ako me jedanput prevariš, ti si kriv, ali ako me i drugi put prevariš, kriv sam sam.