Svaki čovek neminovno postiže ono što je prema svom pravom nagonu prinuđen da traži.


svaki-ovek-neminovno-postie-ono-to-prema-svom-pravom-nagonu-prinu-da-trai
herman hesesvakičovekneminovnopostižeonotopremasvompravomnagonuprinuđendatražisvaki čovekčovek neminovnoneminovno postižepostiže onoono štošto jeje premaprema svomsvom pravompravom nagonunagonu prinuđenprinuđen dada tražisvaki čovek neminovnočovek neminovno postiženeminovno postiže onopostiže ono štoono što ješto je premaje prema svomprema svom pravomsvom pravom nagonupravom nagonu prinuđennagonu prinuđen daprinuđen da tražisvaki čovek neminovno postižečovek neminovno postiže ononeminovno postiže ono štopostiže ono što jeono što je premašto je prema svomje prema svom pravomprema svom pravom nagonusvom pravom nagonu prinuđenpravom nagonu prinuđen danagonu prinuđen da tražisvaki čovek neminovno postiže onočovek neminovno postiže ono štoneminovno postiže ono što jepostiže ono što je premaono što je prema svomšto je prema svom pravomje prema svom pravom nagonuprema svom pravom nagonu prinuđensvom pravom nagonu prinuđen dapravom nagonu prinuđen da traži

Svaki čovek ubija ono što voli.Ako neko čini samo ono što se od njega traži, on je rob. Ako čini više no što se od njega traži, on je slobodan čovek.Ono što hoće, mudrac to traži u sebi. Prost čovek to traži kod drugih.Zaista veliki čovek se gnuša druženja sa pokvarenjacima. On u svom društvu traži ljude koji su mu moralno slični, znači poštene i nesebične ljude poput sebe.Poteškoća je u ovome: spoznaja zavisi od nečega što se nalazi izvan nje da bi dokazala svoju ispravnost. Obzirom da je baš to od čega je zavisna neizvesno, kako onda mogu znati da ono što nazivam prirodom nije čovek, a ono što nazivam ljudskim da nije u biti priroda? Potreban je istinski čovek da bi postojala istinska spoznaja.Svaki iskreni vernik, bilo koje vere, na pravom je putu, sve dok ne počne da govori o tome kako su drugi na pogrešnom.