Svaki komad stene ima statuu unutar sebe, a zadatak skulptora je da tu statuu i pronađe.


svaki-komad-stene-ima-statuu-unutar-sebe-a-zadatak-skulptora-da-statuu-i-pronae
mikelanđelo buonarotisvakikomadsteneimastatuuunutarsebezadatakskulptoradapronađesvaki komadkomad stenestene imaima statuustatuu unutarunutar sebezadatak skulptoraskulptora jeje dada tutu statuustatuu ii pronađesvaki komad stenekomad stene imastene ima statuuima statuu unutarstatuu unutar sebea zadatak skulptorazadatak skulptora jeskulptora je daje da tuda tu statuutu statuu istatuu i pronađesvaki komad stene imakomad stene ima statuustene ima statuu unutarima statuu unutar sebea zadatak skulptora jezadatak skulptora je daskulptora je da tuje da tu statuuda tu statuu itu statuu i pronađesvaki komad stene ima statuukomad stene ima statuu unutarstene ima statuu unutar sebea zadatak skulptora je dazadatak skulptora je da tuskulptora je da tu statuuje da tu statuu ida tu statuu i pronađe

Znam da svako ima onog nekog ko nije tu, a ipak je tu najvise.Najveći čovekov zadatak u životu je roditi samoga sebe.Ne postoji neko pravilo kako se piše. Nekada pisanje nadolazi lako i savršeno, a nekada nalikuje bušenju stene i raznošenju iste eksplozivom.Ružnoća nad lepotom ima tu prednost što lepota prolazi, a ružnoća ostaje.Ružnoća nad ljepotom ima tu prednost što ljepota prolazi, a ružnoća ostaje.Svaki čovek ima pravo da sam odlučuje o svojoj sudbini.