Svaki glumac u dubini svog srca veruje da je istinito sve loše što pišu o njemu.


svaki-glumac-u-dubini-svog-srca-veruje-da-istinito-sve-loe-to-piu-o-njemu
orson velssvakiglumacdubinisvogsrcaverujedaistinitosveloetopiunjemusvaki glumacglumac uu dubinidubini svogsvog srcasrca verujeveruje dada jeje istinitoistinito svesve lošeloše štošto pišupišu oo njemusvaki glumac uglumac u dubiniu dubini svogdubini svog srcasvog srca verujesrca veruje daveruje da jeda je istinitoje istinito sveistinito sve lošesve loše štološe što pišušto pišu opišu o njemusvaki glumac u dubiniglumac u dubini svogu dubini svog srcadubini svog srca verujesvog srca veruje dasrca veruje da jeveruje da je istinitoda je istinito sveje istinito sve lošeistinito sve loše štosve loše što pišuloše što pišu ošto pišu o njemusvaki glumac u dubini svogglumac u dubini svog srcau dubini svog srca verujedubini svog srca veruje dasvog srca veruje da jesrca veruje da je istinitoveruje da je istinito sveda je istinito sve lošeje istinito sve loše štoistinito sve loše što pišusve loše što pišu ološe što pišu o njemu

Loše neću govoriti ni o kome, a o svakome sve dobro što mi je o njemu znano.Tvoja vizija će postati jasna tek kada pogledaš u svoje srce. Ko gleda izvan svog srca – sanja. Ko gleda unutar svog srca – budi se.Nije nevernik onaj koji ne veruje u ono što veruju svi oko njega, nego je nego je pravi nevernik onaj ko misli i govori da veruje u ono u što ne veruje.Pamćenje je jedno čudno sito - zadržava sve ono dobro o nama i sve ono loše o drugima.Ja sam glumac, a ne zvezda. Zvezde žive u Holivudu i imaju bazene u obliku srca.Kamenje prestaje da bude kamenje onog trenutka kada čovek razmisli o njemu i u njemu vidi sliku katedrale.