Svaki dečko želi dobru devojku, koja će biti loša samo sa njim! ;)


svaki-deko-eli-dobru-devojku-koja-e-biti-loa-samo-njim
svakidečkoželidobrudevojkukojaćebitiloasamonjimsvaki dečkodečko želiželi dobrudobru devojkukoja ćeće bitibiti lošaloša samosamo sasa njimsvaki dečko želidečko želi dobruželi dobru devojkukoja će bitiće biti lošabiti loša samološa samo sasamo sa njimsvaki dečko želi dobrudečko želi dobru devojkukoja će biti lošaće biti loša samobiti loša samo saloša samo sa njimsvaki dečko želi dobru devojkukoja će biti loša samoće biti loša samo sabiti loša samo sa njim

Ne znam tačno sa čime će biti vođen III svetski rat, ali pouzdano znam da će četvrti biti vođen sa štapovima i kamenjem.Čovjek može biti spašen samo odlukom Božje volje. Po svojoj volji Bog bira one koje želi spasiti. Zato predestinacija uvijek postiže svoj cilj, a ta je sigurnost života. Svi ljudi su zbog Adamovog grijeha osuđeni na smrt, a oni koje Bog ne želi spasiti zauvijek će propasti.Svaki muškarac želi da bude prvi nekoj ženi, a nijedan ne želi da bude poslednji :)Žena sa prošlošću i muškarac sa budućnošću nisu ni malo loša kombinacija.Dovoljno je voljeti ga, biti sa njim u mislima, i obojiti ovaj tako lijep grad njegovim koracima, riječima, nježnošću.Imam ja za tebe jednu dobru i jednu lošu vest. Dobra je da ti po zakonu ne mogu ništa, a loša da nema zakona u ovoj zemlji.