Svaka naša bitka je borbeni jauk protiv imperijalizma i svaka naša bitka je himna za uniju ljudi u borbi protiv zajedničkog neprijatelja – neprijatelja planete – Sjedinjenih Američkih Država. - Činija Citata

Svaka naša bitka je borbeni jauk protiv imperijalizma i svaka naša bitka je himna za uniju ljudi u borbi protiv zajedničkog neprijatelja – neprijatelja planete – Sjedinjenih Američkih Država.


svaka-naa-bitka-borbeni-jauk-protiv-imperijalizma-i-svaka-naa-bitka-himna-za-uniju-ljudi-u-borbi-protiv-zajednikog-neprijatelja-neprijatelja
Če gevarasvakanaabitkaborbenijaukprotivimperijalizmasvakahimnazaunijuljudiborbizajedničkogneprijateljaplanetesjedinjenihameričkihdržavasvaka našanaša bitkabitka jeje borbeniborbeni jaukjauk protivprotiv imperijalizmaimperijalizma ii svakasvaka našanaša bitkabitka jeje himnahimna zaza unijuuniju ljudiljudi uu borbiborbi protivprotiv zajedničkogzajedničkog neprijateljaneprijatelja –– neprijateljaneprijatelja planeteplanete –– sjedinjenihsjedinjenih američkihameričkih državasvaka naša bitkanaša bitka jebitka je borbenije borbeni jaukborbeni jauk protivjauk protiv imperijalizmaprotiv imperijalizma iimperijalizma i svakai svaka našasvaka naša bitkanaša bitka jebitka je himnaje himna zahimna za unijuza uniju ljudiuniju ljudi uljudi u borbiu borbi protivborbi protiv zajedničkogprotiv zajedničkog neprijateljazajedničkog neprijatelja –neprijatelja – neprijatelja– neprijatelja planeteneprijatelja planete –planete – sjedinjenih– sjedinjenih američkihsjedinjenih američkih država

Hrabar je onaj koji ne beži već ostaje da čvrsto stoji i bori se protiv svog neprijatelja.Naša sudbina na zemlji sva je u borbi protiv kvara, smrti i nestajanja, i čovjek je dužan da istraje u toj borbi i onda kada je potpuno bezizgledna.Najbolji neprijatelj protiv neprijatelja je drugi neprijatelj.Osoba koja sumnja u samu sebe je poput čoveka koji se prijavi u redove svoga neprijatelja i nosi oružje protiv samoga sebe. On je svoj poraz učinio sigurnim samim time što je prva osoba koja u njega veruje.Za svaku našu nesreću kriva je ili naša lakoumnost, ili naša gordost, ili naša glupost, ili naš porok.Plašljiv prijatelj strašniji je od neprijatelja, jer neprijatelja se bojiš, a u prijatelja se uzdaš.