Svaka škola se plaća, a naročito večernja. U višoj životnoj, koju sam apsolvirao, školarina je ponekad bivala astronomska. I, što je najgore, još uvek ne znam da li je vredelo. U toj uvrnutoj instituciji samo se padalo i padalo, sa retkim prilikama za izlazak na popravni ispit, i sve se vrtelo oko nekih pouka.


svaka-kola-se-plaa-a-naroito-veernja-u-vioj-ivotnoj-koju-sam-apsolvirao-kolarina-ponekad-bivala-astronomska-i-to-najgore-jo-uvek-ne-znam-da-li
Đorđe balaševićsvakakolaseplaćanaročitovečernjaviojživotnojkojusamapsolviraokolarinaponekadbivalaastronomskatonajgorejouvekneznamdalivredelotojuvrnutojinstitucijisamopadalopadaloretkimprilikamazaizlazaknapopravniispitsvevrtelookonekihpoukasvaka školaškola sese plaćanaročito večernjau višojvišoj životnojkoju samsam apsolviraoškolarina jeje ponekadponekad bivalabivala astronomskašto jeje najgorejoš uvekuvek nene znamznam dada lili jeje vredelou tojtoj uvrnutojuvrnutoj institucijiinstituciji samosamo sese padalopadalo ii padalosa retkimretkim prilikamaprilikama zaza izlazakizlazak nana popravnipopravni ispiti svesve sese vrtelovrtelo okooko nekihnekih poukasvaka škola seškola se plaćaa naročito večernjau višoj životnojkoju sam apsolviraoškolarina je ponekadje ponekad bivalaponekad bivala astronomskašto je najgorejoš uvek neuvek ne znamne znam daznam da lida li jeli je vredelou toj uvrnutojtoj uvrnutoj institucijiuvrnutoj instituciji samoinstituciji samo sesamo se padalose padalo ipadalo i padalosa retkim prilikamaretkim prilikama zaprilikama za izlazakza izlazak naizlazak na popravnina popravni ispiti sve sesve se vrtelose vrtelo okovrtelo oko nekihoko nekih pouka

Iskustvo je najbolja škola, samo je školarina vrlo skupa.Na kraju svoje priče već sam bolje sagledavao situaciju u kojoj sam se nalazio, život koji sam izabrao verujući da ljubav uvek može sve da spase. Ali to nije istina: ona nas ponekad odvede u provaliju u koju obično povučemo sa sobom i voljene osobe.Iskustva su najbolja škola. Samo je školarina vrlo skupa.To je jedina fotografija na kojoj smo zajedno, i zato sam je uramio, još onda, da je sačuvam. Iz nekih važnih razloga ne mogu je okačiti, a iz nekih malih razloga ne mogu se otkačiti i iscepkati je u sitne komadiće. I tako je tu, u fioci. Ni tamo, ni ovamo.Znam ko sam, znam u šta verujem, i to je sve što je potrebno da znam.Plan za leto 2012: peškir oko vrata, kupaći, japanke i na popravni ^^