Stvari koje te nikad pre nisu zanimale postaju fascinantne jer znaš da su toliko važne toj osobi koja vam je posebna. Misliš o toj osobi u svakoj prilici i u svemu što radiš. Prisećaš ih se uz proste stvari kao što su bledo plavo nebo, nežan vetar pa čak i olujni oblak na horizontu.


stvari-koje-te-nikad-pre-nisu-zanimale-postaju-fascinantne-jer-zna-da-su-toliko-vane-toj-osobi-koja-vam-posebna-misli-o-toj-osobi-u-svakoj-prilici-i
bob marlistvarikojetenikadprenisuzanimalepostajufascinantnejerznadasutolikovažnetojosobikojavamposebnamislisvakojprilicisvemutoradiprisećaihseuzprostestvarikaobledoplavonebonežanvetarpačakolujnioblaknahorizontustvari kojekoje tete nikadnikad prepre nisunisu zanimalezanimale postajupostaju fascinantnefascinantne jerjer znašznaš dada susu tolikotoliko važnevažne tojtoj osobiosobi kojakoja vamvam jeje posebnamisliš oo tojtoj osobiosobi uu svakojsvakoj priliciprilici iu svemusvemu štošto radišprisećaš ihih sese uzuz prosteproste stvaristvari kaokao štošto susu bledobledo plavoplavo nebonežan vetarvetar papa čakčak ii olujniolujni oblakoblak nana horizontustvari koje tekoje te nikadte nikad prenikad pre nisupre nisu zanimalenisu zanimale postajuzanimale postaju fascinantnepostaju fascinantne jerfascinantne jer znašjer znaš daznaš da suda su tolikosu toliko važnetoliko važne tojvažne toj osobitoj osobi kojaosobi koja vamkoja vam jevam je posebnamisliš o tojo toj osobitoj osobi uosobi u svakoju svakoj prilicisvakoj prilici iprilici i ui u svemuu svemu štosvemu što radišprisećaš ih seih se uzse uz prosteuz proste stvariproste stvari kaostvari kao štokao što sušto su bledosu bledo plavobledo plavo nebonežan vetar pavetar pa čakpa čak ičak i olujnii olujni oblakolujni oblak naoblak na horizontu

U svakoj staroj osobi nalazi se mlada osoba koja se pita šta se to desilo.Mlada dečija pitanja izgledaju i besmislena i smešna, ona nisu bez izvesne logike, koja je detetu jasna, jer gleda na stvari i pojave nepomućenim pogledom, a koja je starijima nejasna, jer što dublje ulaze u život, sve više gube sposobnost da stvari i pojave logički shvataju.Stvari koje izgledaju beznačajno većini ljudi kao što je porukica, pesma ili šetnja postaju neprocenjivo bogatstvo koje se čuvaju u srcima na sigurnom do kraja veka. Sećanja o tvom detinjstvu se vraćaju i osećaš da su tako jasna da ti se čini kako ste ponovo mladi. Boje izgledaju svetlije i sjajnije.Stvari koje čovek smatra pouzdanima, nikad nisu istinite.Mnogo više možete reći o osobi na osnovu onoga što govori o drugima, nego na osnovu onoga što drugi govore o njoj.Izaberite najgoreg detektiva u agenciji da prati vašu ženu. U toj situaciji, što manje znate utoliko bolje.