Struja je jedina imenica ženskog roda koja se ne sme dirati golom rukom! :D - Činija Citata

Struja je jedina imenica ženskog roda koja se ne sme dirati golom rukom! :D


struja-jedina-imenica-enskog-roda-koja-se-ne-sme-dirati-golom-rukom-d
strujajedinaimenicaženskogrodakojasenesmediratigolomrukomstruja jeje jedinajedina imenicaimenica ženskogženskog rodaroda kojakoja sese nene smesme diratidirati golomgolom rukomstruja je jedinaje jedina imenicajedina imenica ženskogimenica ženskog rodaženskog roda kojaroda koja sekoja se nese ne smene sme diratisme dirati golomdirati golom rukomstruja je jedina imenicaje jedina imenica ženskogjedina imenica ženskog rodaimenica ženskog roda kojaženskog roda koja seroda koja se nekoja se ne smese ne sme diratine sme dirati golomsme dirati golom rukomstruja je jedina imenica ženskogje jedina imenica ženskog rodajedina imenica ženskog roda kojaimenica ženskog roda koja seženskog roda koja se neroda koja se ne smekoja se ne sme diratise ne sme dirati golomne sme dirati golom rukom

Pink Panter – jedina nasa ekipa koja moze doneti zlato iz Londona :DČovek nikad ne sme upotrebljavatu srestva koja sam osudje.Elegancija je jedina lepota koja nikada ne bledi…Slava, to je jedina čovjekova sreća koja nije spokojna, i koja je najskuplje plaćena.Ljubav je jedina stvar koja se umnožava kad se dijeli.Ljubav je jedina strast koja se plaća novcem što ga sama stvara.