Strpljenja. Vremenom od trave postane mlijeko.


strpljenja-vremenom-od-trave-postane-mlijeko
kineske poslovicestrpljenjavremenomodtravepostanemlijekovremenom odod travetrave postanepostane mlijekovremenom od traveod trave postanetrave postane mlijekovremenom od trave postaneod trave postane mlijekovremenom od trave postane mlijeko

Kad bogataš postane sirmoah, on postane učitelj.Kad bogataš postane siromah, on postane učitelj.Ko se o mlijeko opeče, taj i u jogurt duva.Dete uz majku je poput blaga; dete bez majke je poput usamljene vlasi trave.Ako bi neko znao broj zvezda na nebu, i imena riba u moru, i zbir trave u polju, i navike zverova u gori, a nema straha od Boga, njegovo je znanje kao voda u rešetu.Vremenom ćeš se navići na rastajanje. Naučićeš da se sećaš, a sećanje je isto kao i susret. I pomalo ćeš navići da voliš mnoga bića u uspomeni. Na kraju ćeš videti da si ti pomalo svi koje si nekada volela. Jednom ćeš morati da daš sve i da te ne boli. Naučićes da sanjaš.