Strah od ljubavi jednak je strahu od života, a oni koji se boje života, već su napola mrtvi.


strah-od-ljubavi-jednak-strahu-od-ivota-a-oni-koji-se-boje-ivota-ve-su-napola-mrtvi
bertrand raselstrahodljubavijednakstrahuživotaonikojisebojevećsunapolamrtvistrah odod ljubaviljubavi jednakjednak jeje strahustrahu odod životaoni kojikoji sese bojeboje životaveć susu napolanapola mrtvistrah od ljubaviod ljubavi jednakljubavi jednak jejednak je strahuje strahu odstrahu od životaa oni kojioni koji sekoji se bojese boje životaveć su napolasu napola mrtvistrah od ljubavi jednakod ljubavi jednak jeljubavi jednak je strahujednak je strahu odje strahu od životaa oni koji seoni koji se bojekoji se boje životaveć su napola mrtvistrah od ljubavi jednak jeod ljubavi jednak je strahuljubavi jednak je strahu odjednak je strahu od životaa oni koji se bojeoni koji se boje života

Ako ljubav zavisi od naše slobodne volje, zašto ne prestanu da se vole oni koji bi hteli da prestanu? Naprotiv, plaču od bola i robuju ljubavi, čak i oni ponosni ljudi koji inače smatraju ropstvo za najveće zlo; i rado se lišavaju zbog ljubavi nečeg čega se nikada nisu hteli odreći; i nose svoju ljubav kao bolest i okov; i žive u strahu da ne izgube samo onog kog vole.Ako ljubav zavisi od naše slobodne volje, zašto ne prestanu voljeti oni koji bi htjeli prestati? Naprotiv, plaču od bola i robuju ljubavi, čak i oni ponosni ljudi koji inače smatraju ropstvo za najveće zlo; rado se lišavaju zbog ljubavi nečeg čega se inače nikad nisu htjeli odreći; i nose svoju ljubav kao bolest ili okov; i žive u strahu da ne izgube samo onog koga vole.Strah je deo života. Neki ne znaju kako se suočiti sa strahom. Drugi - i tu ubrajam sebe - nauče živeti sa njim, ne kao s nečim negativnim, već kao s osećanjem za samoodržanjem.Pronalaziš snagu u spoznaji da imaš pravog prijatelja i verovatno srodnu dušu koja će ti ostati verna do kraja života. Život ti izgleda potpuno drugačiji, uzbudljiv i vredan življenja.  Tvoja jedina nada i sigurnost je u uverenju da su oni deo tvog života.Nesigurna je i nepoznata dužina života onih koji su podložni smrti. Život je težak i kratak, bremenit patnjom. Ne postoji način da oni koji su rođeni izbegnu smrt.Svako preziranje polnog života, svako onečišćenje istog pojmom nečist jest čak zločin spram života – jest onaj na vlastiti grijeh protiv svetog duha života.