Stare ljubavi i stare klade upale se u svako doba.


stare-ljubavi-i-stare-klade-upale-se-u-svako-doba
francuske poslovicestareljubavistarekladeupalesesvakodobastare ljubaviljubavi ii starestare kladeklade upaleupale sese uu svakosvako dobastare ljubavi iljubavi i starei stare kladestare klade upaleklade upale seupale se use u svakou svako dobastare ljubavi i stareljubavi i stare kladei stare klade upalestare klade upale seklade upale se uupale se u svakose u svako dobastare ljubavi i stare kladeljubavi i stare klade upalei stare klade upale sestare klade upale se uklade upale se u svakoupale se u svako doba

Ko je besposličario u doba setve, tome u doba žetve srp neće biti potreban!Ljubav ima svoje patnje za svako životno doba.Saznao sam u koje doba godine je ovde najlepše. U ono doba godine kad si ti tu.I zauvijek sam ostao gladan ljubavi i pažnje: niko me u životu nije mogao iznenaditi grubošću i uvjek sam je očekivao, a svako me mogao pridobiti pa i prevariti pitomošću, nježnošću, prijateljstvom, pa i kad bih se prevario, opet sam uvijek bio spreman da naletim na isti mamac.Budućnost će, kao i uvek, heti odgojiti vlastite nove zablude; a što će one biti, zapravo, naše i stare koliko i svet, neće smetati nijednom od praunuka kako bi se njome dičio, brišući u međuvremenu tur našim jeremijadskim opomenama i savetima.Pronalasci stare i na njih se nadovezuju novi, i kako su to dela stvaralačkog duha smrtnih ljudi, i oni su sami smrtni.