Sreća i nesreća stvorili su prirodnu religiju – religiju nade i budućnosti; nju će ljudi sačuvati dokle god bude slabih i nesretnika.


srea-i-nesrea-stvorili-su-prirodnu-religiju-religiju-nade-i-budunosti-nju-e-ljudi-uvati-dokle-god-bude-slabih-i-nesretnika
karlo binisrećanesrećastvorilisuprirodnureligijunadebudućnostinjućeljudisačuvatidoklegodbudeslabihnesretnikasreća ii nesrećanesreća stvorilistvorili susu prirodnuprirodnu religijureligiju –– religijureligiju nadenade ii budućnostinju ćeće ljudiljudi sačuvatisačuvati dokledokle godgod budebude slabihslabih ii nesretnikasreća i nesrećai nesreća stvorilinesreća stvorili sustvorili su prirodnusu prirodnu religijuprirodnu religiju –religiju – religiju– religiju nadereligiju nade inade i budućnostinju će ljudiće ljudi sačuvatiljudi sačuvati doklesačuvati dokle goddokle god budegod bude slabihbude slabih islabih i nesretnikasreća i nesreća stvorilii nesreća stvorili sunesreća stvorili su prirodnustvorili su prirodnu religijusu prirodnu religiju –prirodnu religiju – religijureligiju – religiju nade– religiju nade ireligiju nade i budućnostinju će ljudi sačuvatiće ljudi sačuvati dokleljudi sačuvati dokle godsačuvati dokle god budedokle god bude slabihgod bude slabih ibude slabih i nesretnikasreća i nesreća stvorili sui nesreća stvorili su prirodnunesreća stvorili su prirodnu religijustvorili su prirodnu religiju –su prirodnu religiju – religijuprirodnu religiju – religiju nadereligiju – religiju nade i– religiju nade i budućnostinju će ljudi sačuvati dokleće ljudi sačuvati dokle godljudi sačuvati dokle god budesačuvati dokle god bude slabihdokle god bude slabih igod bude slabih i nesretnika

Ja verujem u religiju koja veruje u slobodu. Kad god sam trebao prihvatiti religiju koja mi nije dozvoljavala borbu za moj narod oterao sam tu religiju bestraga.Kada bismo znali dokle ćemo živeti, drukčije bismo i živeli i radili. Niko ne želi da bude naivan i glup i da mu se svi smeju kad umre.Sreća nesretnika (sastoji se) u tome što je on nedužan.Jezik je hranitelj naroda. Dokle god živi jezik, dokle ga ljubimo i počitujemo, njim govorimo i pišemo, pročišćavamo, dotle živi i narod, može se među sobom razumijevati i umno sajedinjavati, ne preliva se u drugi, ne propada.Odgovor na religiju nije nestanak religije, vec razmišljanje o njoj na drugi način. Biti deo nje na drugi način.Odenite nešto lošeg kvaliteta i ljudi će se sećati haljine koju ste nosili, odenite se kvalitetno i ljudi će pamtiti vas.