Smatram da je jedina moguća osveta zaboravljanje.


smatram-da-jedina-mogua-osveta-zaboravljanje
horhe luis borhessmatramdajedinamogućaosvetazaboravljanjesmatram dada jeje jedinajedina mogućamoguća osvetaosveta zaboravljanjesmatram da jeda je jedinaje jedina mogućajedina moguća osvetamoguća osveta zaboravljanjesmatram da je jedinada je jedina mogućaje jedina moguća osvetajedina moguća osveta zaboravljanjesmatram da je jedina mogućada je jedina moguća osvetaje jedina moguća osveta zaboravljanje

Brak je jedina stvarno uspjela osveta Boga ljudima.Smatram sebe zavisnikom od bele strane.Najveća moguća pustolovina je živeti život koji sanjate.Svaka osveta je nova nepravda.Najbolja osveta je masovni uspjeh.Ambicija i osveta uvek su gladmi.