Slava je otrov koji treba uzimati u malim dozama.


slava-otrov-koji-treba-uzimati-u-malim-dozama
onore de balzakslavaotrovkojitrebauzimatimalimdozamaslava jeje otrovotrov kojikoji trebatreba uzimatiuzimati uu malimmalim dozamaslava je otrovje otrov kojiotrov koji trebakoji treba uzimatitreba uzimati uuzimati u malimu malim dozamaslava je otrov kojije otrov koji trebaotrov koji treba uzimatikoji treba uzimati utreba uzimati u malimuzimati u malim dozamaslava je otrov koji trebaje otrov koji treba uzimatiotrov koji treba uzimati ukoji treba uzimati u malimtreba uzimati u malim dozama

Slava dolazi samo onima koji su o njoj sanjali i radili.Sramotno je uvijek uzimati, a ništa ne davati.Puno pohvala je otrov za srce.Slava je sunce mrtvih.Slava daje snagu.U stomaku se opet rađaju leptiri… Da li popiti neki otrov realnosti, pilulu lošeg iskustva ili pustiti da se razmnožavaju ?