Sklonost čovjeka da sam sebe potcjenjuje, da dopušta da bude pokraden, obmanut i iskorištavan mogla bi biti stid boga među ljudima.


sklonost-ovjeka-da-sam-sebe-potcjenjuje-da-dopu-da-bude-pokraden-obmanut-i-iskoritavan-mogla-bi-biti-stid-boga-meu-ljudima
fridrih ničesklonostčovjekadasamsebepotcjenjujedoputabudepokradenobmanutiskoritavanmoglabibitistidbogameđuljudimasklonost čovjekačovjeka dada samsam sebesebe potcjenjujeda dopuštadopušta dada budebude pokradenobmanut ii iskorištavaniskorištavan moglamogla bibi bitibiti stidstid bogaboga međumeđu ljudimasklonost čovjeka dačovjeka da samda sam sebesam sebe potcjenjujeda dopušta dadopušta da budeda bude pokradenobmanut i iskorištavani iskorištavan moglaiskorištavan mogla bimogla bi bitibi biti stidbiti stid bogastid boga međuboga među ljudimasklonost čovjeka da samčovjeka da sam sebeda sam sebe potcjenjujeda dopušta da budedopušta da bude pokradenobmanut i iskorištavan moglai iskorištavan mogla biiskorištavan mogla bi bitimogla bi biti stidbi biti stid bogabiti stid boga međustid boga među ljudimasklonost čovjeka da sam sebečovjeka da sam sebe potcjenjujeda dopušta da bude pokradenobmanut i iskorištavan mogla bii iskorištavan mogla bi bitiiskorištavan mogla bi biti stidmogla bi biti stid bogabi biti stid boga međubiti stid boga među ljudima

Postoji neko zlo među ljudima koje ih sprečava da se udružuju i nagoni ih da između sebe otvaraju ponor. Jedino ljubav može da ih natjera da taj jaz premoste.Postoji neko zlo među ljudima koje ih sprečava da se udružuju i nagoni ih da između sebe otvaraju ponor. Jedino ljubav može da ih natera da taj jaz premoste.Više nego muškarac za sebe, žena tvrdo veruje da bez svojih poroka ne bi mogla imati ni dana zadovoljstva i da bi je veliki broj vrlina samo osiromašio, kao što alkoholičar veruje da bi umro bez svoje čaše, i kockar bez svoje kocke.Dovoljno sam živeo da bih vidio kako razlike među ljudima rađaju mržnju.Da bi sam sebe najbolje upoznao čovek mora posmatrati sebe u akciji sa drugim ljudima.Moralno ponašanje čoveka bi trebalo da bude u potpunosti zasnovano na razumevanju, obrazovanju i društvenim vezama; religijska osnova nije potrebna. Čovek bi zaista bio bedan ako bi morao da bude obuzdan strahom od kazne i nadom u nagradu posle smrti.