Sarkazam- posljednje utočište skromnih i čestitih ljudi u situacijama kada se privatnost njihovih duša nasilno napadne. - Činija Citata

Sarkazam- posljednje utočište skromnih i čestitih ljudi u  situacijama kada se privatnost  njihovih duša nasilno napadne.


sarkazam-posljednje-utoite-skromnih-i-estitih-ljudi-u-situacijama-kada-se-privatnost-njihovih-a-nasilno-napadne
fjodor dostojevskisarkazamposljednjeutočiteskromnihčestitihljudisituacijamakadaseprivatnostnjihovihduanasilnonapadneposljednje utočišteutočište skromnihskromnih ii čestitihčestitih ljudiljudi usituacijamasituacijama kadakada sese privatnostprivatnostnjihovihnjihovih dušaduša nasilnonasilno napadneposljednje utočište skromnihutočište skromnih iskromnih i čestitihi čestitih ljudičestitih ljudi uljudi uu situacijamasituacijama kadasituacijama kada sekada se privatnostse privatnostprivatnost njihovihnjihovih dušanjihovih duša nasilnoduša nasilno napadneposljednje utočište skromnih iutočište skromnih i čestitihskromnih i čestitih ljudii čestitih ljudi učestitih ljudi uljudi u situacijamau situacijama kadasituacijama kada sesituacijama kada se privatnostkada se privatnostse privatnost njihovihprivatnost njihovih dušanjihovih duša nasilnonjihovih duša nasilno napadneposljednje utočište skromnih i čestitihutočište skromnih i čestitih ljudiskromnih i čestitih ljudi ui čestitih ljudi učestitih ljudi u situacijamaljudi u situacijama kadau situacijama kada sesituacijama kada se privatnostsituacijama kada se privatnostkada se privatnost njihovihse privatnost njihovih dušaprivatnost njihovih duša nasilnonjihovih duša nasilno napadne

Mir i spokojstvo, jedina su dobra i najveće dostojanstvo skromnih i bezimenih ljudi.Nekoliko puta sam napravio bedan izbor u situacijama kada sam izbegavao potrebnu konfrontaciju.Ne treba vjerovati ljudima s kojima smo se tek sprijateljili, a koji pokazuju da smo im draži od njihovih starih prijatelja; tako će se ponašati i s nama kada steknu nove prijatelje.Ne treba verovati ljudima s kojima smo se tek sprijateljili, a koji pokazuju da smo im draži od njihovih starih prijatelja; tako će se ponašati i s nama kada steknu nove prijatelje.Stalno posmatram kolika je neosetljivost osetljivih ljudi prema osetljivosti njihovih bližnjih.Bolje je voditi iz zadnjih redova i pustiti druge napred, pogotovo kada slavite pobedu i lepe stvari se dešavaju. Pređite u prve redove kada postoje problemi i opasnost. Tada će ljudi ceniti vaše vođstvo.