Samo se srcem dobro vidi, bitno je očima nevidljivo.


samo-se-srcem-dobro-vidi-bitno-oima-nevidljivo
anton de sent egziperisamosesrcemdobrovidibitnoočimanevidljivosamo sese srcemsrcem dobrodobro vidibitno jeje očimaočima nevidljivosamo se srcemse srcem dobrosrcem dobro vidibitno je očimaje očima nevidljivosamo se srcem dobrose srcem dobro vidibitno je očima nevidljivosamo se srcem dobro vidi

Čovek samo srcem dobro vidi. Suština je očima nevidljiva. Ono što je bitno, ne vidi se…Samo se srcem može zaista gledati. Ono što je suštinski važno, nevidljivo je oku.Na usnama se vidi smijeh, a u očima je grijeh.Nije bitno koliko, nego je bitno zajedno da se jede iz tepsije, jer tada je slađe.Kad budu svi roktali svojim svinjskim srcima, poslednji koji će još gledati ljudskim očima i osećati ljudskim srcem biće oni kojima ne bejaše strano iskustvo umetnosti.Nije bitno sviđa li se drugima, bitno je da se sviđa meni.