Samo ljudi koje voliš, mogu ti učiniti život nepodnošljivim.


samo-ljudi-koje-voli-mogu-ti-uiniti-ivot-nepodnoljivim
agata kristisamoljudikojevolimogutiučinitiživotnepodnoljivimsamo ljudiljudi kojekoje volišmogu titi učinitiučiniti životživot nepodnošljivimsamo ljudi kojeljudi koje volišmogu ti učinititi učiniti životučiniti život nepodnošljivimsamo ljudi koje volišmogu ti učiniti životti učiniti život nepodnošljivimmogu ti učiniti život nepodnošljivim

Samo se u ljubavi i u smrti ljudi mogu izjednačiti, i da posljednji stigne prvog.Samo ljudi sposobni da silno vole mogu osećati i silnu bol.Ukoliko voliš život ne smeš traćiti vreme, zato što je život sačinjen od vremena.Ne voliš da budeš na smetnji, ne voliš da te neko krivo pogleda, ne voliš da ti iko ružnu reč kaže. Kako onda misliš da živiš?Ima ljudi čiji je život tako dobro ispunjen da nas ni svojom smrću ne mogu obeshrabriti.Kažeš da voliš kišu, ali koristiš kišobran da bi hodao po kiši. Kažeš da voliš Sunce, ali tražiš hlad kada ono sija. Kažeš da voliš vetar, ali kada duva, zatvaraš prozor. Zato sam i uplašen kada kažeš da me voliš.