Samo ljudi koje voliš, mogu ti učiniti život nepodnošljivim.


samo-ljudi-koje-voli-mogu-ti-uiniti-ivot-nepodnoljivim
agata kristisamoljudikojevolimogutiučinitiživotnepodnoljivimsamo ljudiljudi kojekoje volišmogu titi učinitiučiniti životživot nepodnošljivimsamo ljudi kojeljudi koje volišmogu ti učinititi učiniti životučiniti život nepodnošljivimsamo ljudi koje volišmogu ti učiniti životti učiniti život nepodnošljivimmogu ti učiniti život nepodnošljivim

Ne voliš da budeš na smetnji, ne voliš da te neko krivo pogleda, ne voliš da ti iko ružnu reč kaže. Kako onda misliš da živiš?Samo ljudi sposobni da silno vole mogu osećati i silnu bol.Ukoliko voliš život ne smeš traćiti vreme, zato što je život sačinjen od vremena.Neka ti svi ljudi koje sretneš, budu žive slike onoga dobra i zla, koje je u tebi. Zadržavaj se mislima i ljubavlju stalno na dobrim slikama, da bi i ti postao slikom dobra za braću svoju.Samo se u ljubavi i u smrti ljudi mogu izjednačiti, i da posljednji stigne prvog.Znaš šta ću ti učiniti, pokvariću ti igračku koja se zove bol.