Sakriti bilo šta od onih sa kojima sam vezan nije deo moje prirode. Nikada ne mogu zatvoriti svoje usne pred onim kome sam otvorio svoje srce. - Činija Citata

Sakriti bilo šta od onih sa kojima sam vezan nije deo moje prirode. Nikada ne mogu zatvoriti svoje usne pred onim kome sam otvorio svoje srce.


sakriti-bilo-od-onih-kojima-sam-vezan-nije-deo-moje-prirode-nikada-ne-mogu-zatvoriti-svoje-usne-pred-onim-kome-sam-otvorio-svoje-srce
Čarls dikenssakritibilotaodonihkojimasamvezannijedeomojeprirodenikadanemoguzatvoritisvojeusnepredonimkomeotvoriosrcesakriti bilobilo štašta odod onihonih sasa kojimakojima samsam vezanvezan nijenije deodeo mojemoje prirodenikada nene mogumogu zatvoritizatvoriti svojesvoje usneusne predpred onimonim komekome samsam otvoriootvorio svojesvoje srcesakriti bilo štabilo šta odšta od onihod onih saonih sa kojimasa kojima samkojima sam vezansam vezan nijevezan nije deonije deo mojedeo moje prirodenikada ne mogune mogu zatvoritimogu zatvoriti svojezatvoriti svoje usnesvoje usne predusne pred onimpred onim komeonim kome samkome sam otvoriosam otvorio svojeotvorio svoje srcesakriti bilo šta odbilo šta od onihšta od onih saod onih sa kojimaonih sa kojima samsa kojima sam vezankojima sam vezan nijesam vezan nije deovezan nije deo mojenije deo moje prirodenikada ne mogu zatvoritine mogu zatvoriti svojemogu zatvoriti svoje usnezatvoriti svoje usne predsvoje usne pred onimusne pred onim komepred onim kome samonim kome sam otvoriokome sam otvorio svojesam otvorio svoje srcesakriti bilo šta od onihbilo šta od onih sašta od onih sa kojimaod onih sa kojima samonih sa kojima sam vezansa kojima sam vezan nijekojima sam vezan nije deosam vezan nije deo mojevezan nije deo moje prirodenikada ne mogu zatvoriti svojene mogu zatvoriti svoje usnemogu zatvoriti svoje usne predzatvoriti svoje usne pred onimsvoje usne pred onim komeusne pred onim kome sampred onim kome sam otvorioonim kome sam otvorio svojekome sam otvorio svoje srce

Sakriti bilo šta od onih sa kojima sam vezan nije dio moje prirode. Nikada ne mogu zatvoriti svoje usne pred onim kome sam otvorio svoje srce.lako je moj cilj da otkrijem suštinu ljubavi, i premda patim zbog osoba kojima sam poklonila svoje srce, uviđam da oni koji su dotakli moju dušu, nisu uspijeli da probude moje telo, a oni koji su doticali moje tijelo, nisu uspijevali da dosegnu do moje duše.Kada sam zaista počeo voleti sebe spoznao sam da me moj um može poremetiti i da se od nekih svojih misli mogu razboljeti. Ali čim sam počeo da koristim svoje srce, moj um je dobio dragocjenog saveznika. Danas ovu vezu zovem MUDROST SRCA.Prisustvovao sam, kao da samog sebe posmatram, uzaludnoj borbi koju je moje srce vodilo da ne bi dozvolilo da me zavede jedna žena koja nije pripadala mom svetu. Aplaudirao sam kad je razum izgubio bitku, a jedino što mi je preostalo bilo je da se prepustim, da prihvatim činjenicu da sam se zaljubio.Koliko god sam puta zašao među ljude uvek sam osetio da sam ponešto izgubio od svoje ličnosti.Rođen sam sa muzikom u sebi. Muzika je deo mene. Kao moja rebra, moji bubrezi, moja jetra, moje srce. Kao moja krv. To je sila koja je već bila u meni kada sam došao na svet. Bila je za mene potreba-kao hrana ili voda.