Rođen sam sa muzikom u sebi. Muzika je deo mene. Kao moja rebra, moji bubrezi, moja jetra, moje srce. Kao moja krv. To je sila koja je već bila u meni kada sam došao na svet. Bila je za mene potreba-kao hrana ili voda.


ro-sam-muzikom-u-sebi-muzika-deo-mene-kao-moja-rebra-moji-bubrezi-moja-jetra-moje-srce-kao-moja-krv-to-sila-koja-ve-bila-u-meni-kada-sam-doao-na
rej Čarlsrođensammuzikomsebimuzikadeomenekaomojarebramojibubrezijetramojesrcekrvtosilakojavećbilamenikadadoaonasvetbilazamenepotrebakaohranailivodarođen samsam sasa muzikommuzikom uu sebimuzika jeje deodeo menekao mojamoja rebramoji bubrezimoja jetramoje srcekao mojamoja krvje silasila kojakoja jeje većveć bilabila uu menimeni kadakada samsam došaodošao nana svetbila jeje zaza menehrana iliili vodarođen sam sasam sa muzikomsa muzikom umuzikom u sebimuzika je deoje deo menekao moja rebrakao moja krvje sila kojasila koja jekoja je većje već bilaveć bila ubila u meniu meni kadameni kada samkada sam došaosam došao nadošao na svetbila je zaje za menehrana ili voda

Bila je moja zlatna šansa, a tek sam načeo svoj krug. Moj mali verni Sančo Pansa, moja ljubavnica, saborac i moj najbolji drug.Najpre nisam bio spreman da se suočim da ono što zaista nije u redu sa mnom nije moje telo, već ograničenja koja sam postavljao sebi, kao i moja ograničena verzija mojih životnih mogućnosti.Sa svojom štulom nisam mogao misliti ni na konja ni na rat, te sam morao, hteo ne hteo, navikavati, koliko sam mogao, na sedenje kod kuće. Da nisam imao štulu, bio bih, možda, poginuo od Turaka, kao mnogi moji vršnjaci, a moja štula me je naterala da tražim mira, da mirno čitam knjige, da mirno zapisujem na hartiji ono što sam čuo i video okom. Isto toliko koliko štula, zadržavala me je na mestu i moja žena…Postala sam njegova potreba a on moja navika, i bila bih uznemirena ako ga ne bih vidjela cijeli dan.Dok sam s tobom govorio telefonom moja krv je tekla žicom do tvojih usta i telefonska mreža se pretvarala u krvotok.Bila je neko kome sam verovao, neko jak i miran. Neko bolji od mene. Znala je moje najgore strane, a i dalje me je volela. Ali bila je. Sad je nekom drugom.