Retko se koja žena, i posle najveće poruge, odvoji od čoveka dok se prethodno nije pobrinula da ne ostane sama.


retko-se-koja-ena-i-posle-najvee-poruge-odvoji-od-oveka-dok-se-prethodno-nije-pobrinula-da-ne-ostane-sama
jovan dučićretkosekojaženaposlenajvećeporugeodvojiodčovekadokprethodnonijepobrinuladaneostanesamaretko sese kojakoja ženai posleposle najvećenajveće porugeodvoji odod čovekačoveka dokdok sese prethodnoprethodno nijenije pobrinulapobrinula dada nene ostaneostane samaretko se kojase koja ženai posle najvećeposle najveće porugeodvoji od čovekaod čoveka dokčoveka dok sedok se prethodnose prethodno nijeprethodno nije pobrinulanije pobrinula dapobrinula da neda ne ostanene ostane samaretko se koja ženai posle najveće porugeodvoji od čoveka dokod čoveka dok sečoveka dok se prethodnodok se prethodno nijese prethodno nije pobrinulaprethodno nije pobrinula danije pobrinula da nepobrinula da ne ostaneda ne ostane samaodvoji od čoveka dok seod čoveka dok se prethodnočoveka dok se prethodno nijedok se prethodno nije pobrinulase prethodno nije pobrinula daprethodno nije pobrinula da nenije pobrinula da ne ostanepobrinula da ne ostane sama

Teško onome kome se, posle mnogo godina pruži prilika da provede noć sa nekom od svojih najvećih ljubavi koju nikad nije takao! Ostaće bez ičega u srcu, siromašniji za jednu najlepšu bajku. Kada se uveri da se ne razlikuje od drugih žena, da nije ni bolja, ni lošija, tačnije da nije bila ni iz bliza vredna onolike patnje, i da joj je svu vrednost koju je posedovala ustvari rasipnički poklanjala samo ta neuzvraćena ljubav. Hoću svoju ljubav natrag!Retko koja žena hoće da osvoji duhom, još manje dušom, a najmanje dobrotom.Uvek se nađe neka žena da te spase od druge, i dok te ta žena spašava sprema se da te uništi.Savremena žena, to je žena koja je spremna da izgubi svaku vrlinu, i onu u kojoj je jedino bila viša od muškarca, samo da zadobije pravo na ono zbog čega se i sam muškarac uvek smatrao nižim od žene. Ona više nije naša žena, ni majka, ni drugarica, ni saradnica. Sišla je na ulicu, napustila kuću, ostavila drugima svoju decu.Fašizam nije se održao na valu neke doktrine koja je bila prethodno izrađena za stolom: nastao je iz potrebe za djelovanjem i bio je djelovanje; nije bio stranka, nego u prve dvije godine antistranka i pokret.Retko se umire od gladi. Mnogo češće se boluje i umire od toga što se suviše slatko jede i ne radi.