Retko kad osećamo dragost maternjeg jezika tako zanosno kao kad nam dopre do ušiju ispod tudjeg neba.


retko-kad-oseamo-dragost-maternjeg-jezika-tako-zanosno-kao-kad-nam-dopre-do-uiju-ispod-tudjeg-neba
geteretkokadosećamodragostmaternjegjezikatakozanosnokaonamdopredouijuispodtudjegnebaretko kadkad osećamoosećamo dragostdragost maternjegmaternjeg jezikajezika takotako zanosnozanosno kaokao kadkad namnam dopredopre dodo ušijuušiju ispodispod tudjegtudjeg nebaretko kad osećamokad osećamo dragostosećamo dragost maternjegdragost maternjeg jezikamaternjeg jezika takojezika tako zanosnotako zanosno kaozanosno kao kadkao kad namkad nam doprenam dopre dodopre do ušijudo ušiju ispodušiju ispod tudjegispod tudjeg nebaretko kad osećamo dragostkad osećamo dragost maternjegosećamo dragost maternjeg jezikadragost maternjeg jezika takomaternjeg jezika tako zanosnojezika tako zanosno kaotako zanosno kao kadzanosno kao kad namkao kad nam doprekad nam dopre donam dopre do ušijudopre do ušiju ispoddo ušiju ispod tudjegušiju ispod tudjeg nebaretko kad osećamo dragost maternjegkad osećamo dragost maternjeg jezikaosećamo dragost maternjeg jezika takodragost maternjeg jezika tako zanosnomaternjeg jezika tako zanosno kaojezika tako zanosno kao kadtako zanosno kao kad namzanosno kao kad nam doprekao kad nam dopre dokad nam dopre do ušijunam dopre do ušiju ispoddopre do ušiju ispod tudjegdo ušiju ispod tudjeg neba

Kažeš da voliš kišu,ali se sakrivaš ispod kišobrana kad pada. Kažeš da voliš sunce,ali tražiš hlad kada greje. Kažeš da voliš vetar,ali kad duva zatvaraš prozor. Zbog toga se plašim kad kažeš da voliš mene!Kakvim se mislima bavimo - takav nam je život. Ako su nam misli mirne i tihe - eto nam mir. Ako su nam misli negativne - eto nam nemir. Mi tražimo pomoć od roditelja i kad ih zamolimo, oni raskrvare svoje roditeljsko srce i čine nam po volji ono što je dobro.Ništa u životu ne razveseljava tako kao kad nas gađaju, pa promaše.Ništa u životu tako ne razveseljava kao kad nas gadjaju pa promaše.Nikad čovek ne može tako upropastiti život kao kad želi da ga popravi.Mudrost nam dolazi kad nam više nije od koristi. (Ljubav u doba kolere)