Religija je ono što drži siromašne da ne ubiju bogate. - Činija Citata

Religija je ono što drži siromašne da ne ubiju bogate.


religija-ono-to-dri-siromane-da-ne-ubiju-bogate
napoleon bonapartareligijaonotodržisiromanedaneubijubogatereligija jeje onoono štošto držidrži siromašnesiromašne dada nene ubijuubiju bogatereligija je onoje ono štoono što držišto drži siromašnedrži siromašne dasiromašne da neda ne ubijune ubiju bogatereligija je ono štoje ono što držiono što drži siromašnešto drži siromašne dadrži siromašne da nesiromašne da ne ubijuda ne ubiju bogatereligija je ono što držije ono što drži siromašneono što drži siromašne dašto drži siromašne da nedrži siromašne da ne ubijusiromašne da ne ubiju bogate

Slikаrstvo je zаnаt slepcа, koji ne slikа ono što vidi nego ono što osećа, ono što sаm sebi kаže o onome što je video.Slikаrstvo je zаnаt slepcа, koji ne slikа ono što vidi nego ono što osećа, ono što sаm sebi kаže o onome što je vidio.Mala država koja nenametljivo radi ne nastoji da iskoristi veliku za svoje sebične ciljeve. Tako i jedna i druga država ostvaruju ono što žele. Velika država, posebno, treba da se drži skromno prema drugima.Onaj ko orla drži za rep i ženu za reč, može reći da ništa ne drži.Moto koji me vuče napred je nikad se ne predaj. Ako kreneš u preticanje, dodaj gas. Radi ono što smatraš da je ispravno, a ne ono što će većina da podrži. Poraze ne doživljavaj lično. Nikad se ne nerviraj zbog politike.Sve što je izvan dohvata naše ruke, sve što nije potpuno naše, s čim nismo srasli tako da postane isto što i mi, to je tuđe, ničije, ne štiti. To je kao vjetar, ništa, nemaš na čemu da stojiš, nizašto se ne držiš, ništa te ne drži, oči su ti prazne, srce ti je pusto, ostaje samo nemir.