Rekao je da će me moja prošlost uvijek pratiti, ali što se više budem oslobađala činjenica i usredsredila samo na emocije, bolje ću shvatiti da se u sadašnjosti kriju prostranstva ogromna kao stepa koju možemo ispuniti ljubavlju i životnom radošću.


rekao-da-e-me-moja-prolost-uvijek-pratiti-ali-to-se-vie-budem-oslobaala-injenica-i-usredsredila-samo-na-emocije-bolje-u-shvatiti-da-se-u-sadanjosti
paulo koeljorekaodaćememojaprolostuvijekpratitialitoseviebudemoslobađalačinjenicausredsredilasamonaemocijeboljećushvatitisadanjostikrijuprostranstvaogromnakaostepakojumožemoispunitiljubavljuživotnomradoćurekao jeje dada ćeće meme mojamoja prošlostprošlost uvijekuvijek pratitiali štošto sese viševiše budembudem oslobađalaoslobađala činjenicačinjenica ii usredsredilausredsredila samosamo nana emocijebolje ćuću shvatitishvatiti dada sese uu sadašnjostisadašnjosti krijukriju prostranstvaprostranstva ogromnaogromna kaokao stepastepa kojukoju možemomožemo ispunitiispuniti ljubavljuljubavlju ii životnomživotnom radošćurekao je daje da ćeda će meće me mojame moja prošlostmoja prošlost uvijekprošlost uvijek pratitiali što sešto se višese više budemviše budem oslobađalabudem oslobađala činjenicaoslobađala činjenica ičinjenica i usredsredilai usredsredila samousredsredila samo nasamo na emocijebolje ću shvatitiću shvatiti dashvatiti da seda se use u sadašnjostiu sadašnjosti krijusadašnjosti kriju prostranstvakriju prostranstva ogromnaprostranstva ogromna kaoogromna kao stepakao stepa kojustepa koju možemokoju možemo ispunitimožemo ispuniti ljubavljuispuniti ljubavlju iljubavlju i životnomi životnom radošću

Tajna je u sadašnjosti, ako obratiš pažnju na sadašnjost, možeš je poboljšati. A ako poboljšaš sadašnjost, biće bolje i ono što će ti se kasnije dogoditi.Ako imaš prošlost kojom nisi zadovoljan, sada je trenutak da je zaboraviš. Zamisli neku novu priču o svom životu i povjeruj u nju. Usredotoči se samo na trenutke u kojima si uspjevao ono što si želio i ta snaga će ti pomoći da postigneš sve što hoćeš.Ako imaš prošlost kojom nisi zadovoljan, sada je trenutak da je zaboraviš. Zamisli neku novu priču o svom životu i povjeruj u nju.  Usredotoči se samo na trenutke u kojima si uspjevao ono što si želio i ta snaga će ti pomoći da postigneš sve što hoćeš.Nikad ne znam u kom ću smeru krenuti. Dozvoljavam da me emocije “povuku” za sobom i da me prosto “uguraju” u neke stvari o kojima ranije nisam razmišljao.Ne znam da li će kubanska revolucija preživjeti ili neće. Ukoliko ne preživi, nemojte me tražiti među izbjeglicama u ambasadama. Jednom sam to već iskusio i nikada to više neću ponoviti. Izaći ću sa automatom u rukama na barikade i boriću se do kraja.Neću da joj pomognem, neka se otkrije sama, to je i smisao ove igre u kojoj se uspostavlja naš odnos. Pomalo sam nadmoćan, jer vidim da se ne brani, ali osjećam da nije slučajno stala na moj put: nešto će se desiti među nama. Čini mi se da to znamo i ona i ja, tražimo se i čekamo. I uvijek sve odgađamo, kao u strahu od rješenja. Ovako je mogućnost, cvjetanje, prostranstvo želje. Sve je tu moguće, sve je pred nama.