Rekao je da će me moja prošlost uvijek pratiti, ali što se više budem oslobađala činjenica i usredsredila samo na emocije, bolje ću shvatiti da se u sadašnjosti kriju prostranstva ogromna kao stepa koju možemo ispuniti ljubavlju i životnom radošću.


rekao-da-e-me-moja-prolost-uvijek-pratiti-ali-to-se-vie-budem-oslobaala-injenica-i-usredsredila-samo-na-emocije-bolje-u-shvatiti-da-se-u-sadanjosti
paulo koeljorekaodaćememojaprolostuvijekpratitialitoseviebudemoslobađalačinjenicausredsredilasamonaemocijeboljećushvatitisadanjostikrijuprostranstvaogromnakaostepakojumožemoispunitiljubavljuživotnomradoćurekao jeje dada ćeće meme mojamoja prošlostprošlost uvijekuvijek pratitiali štošto sese viševiše budembudem oslobađalaoslobađala činjenicačinjenica ii usredsredilausredsredila samosamo nana emocijebolje ćuću shvatitishvatiti dada sese uu sadašnjostisadašnjosti krijukriju prostranstvaprostranstva ogromnaogromna kaokao stepastepa kojukoju možemomožemo ispunitiispuniti ljubavljuljubavlju ii životnomživotnom radošćurekao je daje da ćeda će meće me mojame moja prošlostmoja prošlost uvijekprošlost uvijek pratitiali što sešto se višese više budemviše budem oslobađalabudem oslobađala činjenicaoslobađala činjenica ičinjenica i usredsredilai usredsredila samousredsredila samo nasamo na emocijebolje ću shvatitiću shvatiti dashvatiti da seda se use u sadašnjostiu sadašnjosti krijusadašnjosti kriju prostranstvakriju prostranstva ogromnaprostranstva ogromna kaoogromna kao stepakao stepa kojustepa koju možemokoju možemo ispunitimožemo ispuniti ljubavljuispuniti ljubavlju iljubavlju i životnomi životnom radošću

Tužna je činjenica da mir možemo obezbediti samo pripremom na rat.Interesantna je činjenica da će čovek, što je više nesiguran, toliko više imati ekstremnih predrasuda.I evo, još jedan januar prolazi, ali u mom srcu još uvijek je januarska zima. Hladna i okovana ledom, baš kao moje srce, moja osjećanja.Samo izvolite, poslužite se mojom dobrotom, trošite moju iskrenost, hranite svoj ego mojom ljubavlju, gužvajte moje emocije kao staru hartiju, uzalud vam trud ...Opraštam ti svaku suzu, svaki udarac i svu bol. Da bolji sam čovjek od tebe i opraštam ti, ali ne zaboravljam. I baš kao kad preživiš tešku nesreću i oporaviš se, rane zacijele ali ožiljci ostanu da te vječno sjećaju na ono što je bilo. Baš kao i moja sjećanja.Volite ali dajte sve od sebe jer samo tako ćete ispuniti sebe.