Različiti ljudi traže sreću, na različite načine i različitim sredstvima, i kako bi napravili za sebe različite načine života i oblike vladavine.


razliiti-ljudi-trae-sreu-na-razliite-naine-i-razliitim-sredstvima-i-kako-bi-napravili-za-sebe-razliite-naine-ivota-i-oblike-vladavine
aristotelrazličitiljuditražesrećunarazličitenačinerazličitimsredstvimakakobinapravilizasebeživotaoblikevladavinerazličiti ljudiljudi tražetraže srećuna različiterazličite načinenačine ii različitimrazličitim sredstvimai kakokako bibi napravilinapravili zaza sebesebe različiterazličite načinenačine životaživota ii oblikeoblike vladavinerazličiti ljudi traželjudi traže srećuna različite načinerazličite načine inačine i različitimi različitim sredstvimai kako bikako bi napravilibi napravili zanapravili za sebeza sebe različitesebe različite načinerazličite načine životanačine života iživota i oblikei oblike vladavinerazličiti ljudi traže srećuna različite načine irazličite načine i različitimnačine i različitim sredstvimai kako bi napravilikako bi napravili zabi napravili za sebenapravili za sebe različiteza sebe različite načinesebe različite načine životarazličite načine života inačine života i oblikeživota i oblike vladavinena različite načine i različitimrazličite načine i različitim sredstvimai kako bi napravili zakako bi napravili za sebebi napravili za sebe različitenapravili za sebe različite načineza sebe različite načine životasebe različite načine života irazličite načine života i oblikenačine života i oblike vladavine

Knjiga koja želi da traje je ona koja se može čitati na različite načine. U svakom slučaju treba da omogući različito, promijenjljivo čitanje. Svaka generacija čita velika djela na drugačiji način.Žene razneže srca, izgrade jezik duševnosti, profine načine i dignu ljubav i lepotu do religije i mudrosti.Na brojne i važne načine, ostale planete ukazuju i svedoče pokretnost Zemlje.Čovječanstvo poseduje različite kreativne kapacitete, a osjećaj optimizma, za koji mislim da postoji razlog, zapravo dolazi iz istorije. Ne iz egzistencije ovih kapaciteta, već iz činjenice da su tokom istorije ljudi vodili hrabru borbu protiv strašnih stvari i osvajali veoma važne borbe za slobodu i pravdu, ne bez regresija jer se stvari kreću i unazad, takođe, ali je tokom vremena došlo do definitivnog progresa u proširenju oblasti prava, pravde, moralnih obzira.Ništa neće toliko pomoći ljudskom zdravlju niti povećati izglede za opstanak života na Zemlji Vegetarijanski način života mogao bi krajnje pozitivno uticati na sudbinu čovečanstva, čisto fizičkim delovanjem na temperament ljudi.Kad bi stariji imali volje i vremena da posvete malo pažnje djeci i omladini, vezali bi ih za sebe tvrdom ljubavlju i lakše bi ih usmjeravali: vjerovali bi im na ljubav i stavljali bi se pod zaštitu njihova povjerenja. Na žalost stariji nemaju ni volje ni vremena i ispuštaju šansu da lako utiču na mlade.